Ενίσχυση της επιστημονικής & επιχειρησιακής ικανότητας & της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250

Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω ενός υποέργου (υποέργο 1) με ίδια μέσα και αφορά στην υποστήριξη της Ε.Σ.Ε.Ε. με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεών της καθώς και τη διαμόρφωση του διεκδικητικού της πλαισίου σε σημαντικά θεσμικά όργανα, οργανισμούς, επιτροπές κ.λπ.

Το υποέργο περιλαμβάνει τρεις δράσεις, ως εξής:

  • Δράση 1 – Οργάνωση και λειτουργία Help Desk Νομικής Υποστήριξης για τους εμπορικούς συλλόγους και τα μέλη τους.
  • Δράση 2 – Περιοδικές έρευνες και μελέτες.
  • Δράση 3 – Παρακολούθηση μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου του εμπορίου ειδικότερα και δημιουργία βάσης δεδομένων πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων απασχόλησης στο εμπόριο.

Αρχεία προς λήψη