Privacy Policy

 

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, (εφεξής ΕΣΕΕ) είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της ιστοσελίδας με όνομα χώρου (domain name): www.esee.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») και των παρεχομένων σε αυτήν υπηρεσιών καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από τους επισκέπτες/χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας.

Η ΕΣΕΕ σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΕΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μητροπόλεως και αριθμό 42 είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο και γενικότερα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ΕΣΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας και αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεσμευόμενη να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς. Η ΕΣΕΕ θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΣΕΕ είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κατά περίπτωση στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ΑΦΜ, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων (log files, cookies κ.λ.π.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η ΕΣΕΕ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (άρ. 9 § 1 και άρ. 10 ΓΚΠΔ) ούτε εν γνώσει της πληροφορίες από ανηλίκους.

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε και συνεργάζεστε μαζί μας.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας είναι τα απολύτως απαραίτητα και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων στην ΕΣΕΕ και δεν υποβάλλονται σε περεταίρω επεξεργασία 

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από την δική μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας της ΕΣΕΕ και την επικοινωνία με τα Υποκείμενα των Δεδομένων καθώς και τις συναλλαγές με αυτήν

Τα στοιχεία των Υποκειμένων που έχουν επικοινωνήσει με την ΕΣΕΕ διατηρούνται στους διακομιστές της που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις

της για το χρονικό διάστημα των τριών ετών.

Για σκοπούς επεξεργασίας ένεκα συναλλαγών με την ΕΣΕΕ, αυτά διατηρούνται σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις(ενδεικτικά φορολογικές κλπ) χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό της ΕΣΕΕ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, που δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαγορευομένης της πρόσβασης άνευ εξουσιοδότησης καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΣΕΕ όπως και εταιρείες που ενδέχεται να συνεργαστούν με την ΕΣΕΕ αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης και συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αποδέκτες είναι επίσης είναι οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και όπου ο νόμος το ορίζει

Η ΕΣΕΕ σε καμία περίπτωση δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των δικτυακών της τόπων σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου , με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η ΕΣΕΕ δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Ενδέχεται εντός των δικτυακών τόπων να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό των δράσεων των χρηστών εντός της Ιστοσελίδα / Εφαρμογής με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους των χρηστών ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στο προσωπικό τους προφίλ. Παρακαλούνται οι χρήστες/ επισκέπτες να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτές χειρίζονται τα δεδομένα τους.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι χρήστες αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναγνωρίζουν ότι:

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της ΕΣΕΕ με τους επισκέπτες/χρήστες των δικτυακών του τόπων με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων αναφορικά με τις δράσεις που πραγματοποιεί και με την παροχή κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τους τομείς δράσης του, η ΕΣΕΕ αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών ενημερωτικά δελτία (newsletter).

Σε περίπτωση που το Υποκείμενο δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον τα ενημερωτικά δελτία, το email του διαγράφεται αυτόματα από την βάση δεδομένων της ΕΣΕΕ.

Ρητή συγκατάθεση για βιντεοσκόπηση – φωτογράφηση – ζωντανή μετάδοση (live streaming)

Με την εγγραφή των Υποκειμένων σε Συνέδριο/ή και εκδήλωση της ΕΣΕΕ, η οποία συνεπάγεται τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο είτε ως Ομιλητές ή Σύνεδροι ή και η εν συνεχεία παρουσία τους στον χώρο του Συνεδρίου, και η συμμετοχή τους σε αυτό, είτε φυσική είτε διαδικτυακή, με οποιαδήποτε ιδιότητα, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση-συναίνεσή τους για χρήση από την ΕΣΕΕ της εικόνας και των δηλώσεων/ εισηγήσεών τους, όπως τυχόν αποτυπωθούν σε βίντεο, φωτογραφία που θα ληφθεί κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου και της ή/και εκδήλωσης σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου/εκδήλωσης στο διαδίκτυο για οποιοδήποτε σκοπό και ιδίως ενημερωτικό, προωθητικό κλπ. και εν γένει για την προβολή του συγκεκριμένου Συνεδρίου/εκδήλωσης με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο στο παρόν και το μέλλον όπως όλως ενδεικτικώς μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου (παρών Ιστότοπος, άλλοι διαδικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα ήχου και εικόνας (τηλεόραση, ραδιόφωνο).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΣΕΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενος πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την ικανοποίηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων

α) Δικαίωμα πρόσβασης

β) Δικαίωμα διόρθωσης

γ) Δικαίωμα διαγραφής

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η ΕΣΕΕ δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.

Η ΕΣΕΕ θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, η ΕΣΕΕ θα παρέχει ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

Όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα Υποκείμενα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPrivacy 2009/136 ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”. Τα «cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφορίων που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

 

Τα αρχεία τύπου «Cookie» που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτική και όρους Χρήσης των cookies

Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την ΕΣΕΕ στις 8/1/2024. Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.

Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΣΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dp@esee.gr.

τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).