ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί, μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πλήθος έργων

Ενισχύει την επιστημονική και επιχειρησιακή της ικανότητα

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

Αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

Σχεδιάζει και υλοποιεί πιλοτικά προγράμματα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση δράσεων σχετικών με τη διαχείριση της ηλικίας (διαδοχή, νεοεισερχόμενοι, ενεργός γήρανση)

Σχεδιάζει και υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων

Ενισχύει και υποστηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων