• Δημιουργία ειδικού ευέλικτου δανειακού προϊόντος, μόνιμου χαρακτήρα, για την κάλυψη του κόστους μετάβασης των πολύ μικρών και ΜμΕ στη νέα ψηφιακή εποχή.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων απ’ ευθείας ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης, με περισσότερο ευέλικτα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Εισαγωγή εγγυοδοτικών προϊόντων με περιορισμένες εξασφαλίσεις και χορήγηση μικροπιστώσεων με ορθολογικά επιτόκια.
 • Περιορισμός των χρεώσεων και των προμηθειών των Τραπεζών (χρεώσεις & έξοδα κίνησης για χρήση υπηρεσιών e-banking).
 • Άρση των αγκυλώσεων και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης δανείων/κονδυλίων από τις Τράπεζες.
 • Πλήρης και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή των εργαλείων του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ (επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, καταβολή μειωμένης δόσης, διαχωρισμός της οφειλής, διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης κ.α.
 • Αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), ώστε να αναδειχθεί στον βασικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης των μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό.
 • Ισότιμη συμμετοχή του εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ, με έμφαση στις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυστηρότερη επίβλεψη των υλοποιούμενων δράσεων.
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020) – Εξυγίανση επιχειρήσεων: Απαιτείται τόσο η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων (ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) όσο και η επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από πλευράς τραπεζών και υπηρεσιών του Δημοσίου, με την εποπτεία της ΤτΕ να κρίνεται αναγκαία.

Ταμείο Ανάκαμψης: Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων:

 • Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο και ανά οικονομικό κλάδο.
 • Διάχυση της πληροφόρησης των δράσεων του Ταμείου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξάλειψη του ελλείμματος πληροφόρησης.
 • Μη προσμέτρηση ήδη ληφθεισών ενισχύσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή, κ.λ.π.) στην κάλυψη του ανώτατου δικαιούμενου ορίου (πλαφόν) κρατικής ενίσχυσης, παράμετρος που οδηγεί στον άδικο αποκλεισμό επιχειρήσεων από τα κονδύλια του Ταμείου.
 • Πάγωμα” και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ, με μετατροπή της κεφαλοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο, κατά τη συνταξιοδότηση.
 • Αύξηση του ανώτατου ορίου κύριων οφειλών συνταξιοδότησης από τα 20.000 στα 50.000 ευρώ.
 • Εξόφληση του υπερβάλλοντος των 20.000 ευρώ οφειλών για τη συνταξιοδότηση του οφειλέτη, σε διάστημα 12 και όχι 2 μηνών που ισχύει σήμερα.
 • Διεύρυνση από τα 5 στα 6 έτη (72 από 60 μήνες) του χρόνου εξόφλησης του ανώτατου ορίου οφειλών/παρακράτηση οφειλών των 20.000 ευρώ.
 • Υπολογισμός της σύνταξης στο σύνολο του επιχειρηματικού/εργασιακού βίου του επιχειρηματία και όχι μόνο από το 2002 και μετά.
 • Παραγραφή χρεών στον πρώην ΟΑΕΕ που υπερβαίνουν την 10ετία, με ταυτόχρονη πρόβλεψη διασφάλισης και προσμέτρησης του καταγεγραμμένου ασφαλιστικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 • Περαιτέρω αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων στα επίπεδα του 20%, από το 22,29% που ανέρχεται σήμερα.
 • Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών κατά την έκδοση της ηλεκτρονικής ασφαλιστικής ενημερότητας και συρρίκνωση του χρόνου ικανοποίησης αιτημάτων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ.
 • Βελτίωση της ανταποδοτικότητας μεταξύ των καταβαλλόμενων εισφορών μη μισθωτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών με ληξιπρόθεσμες οφειλές μη μισθωτών.
 • Αναστολή ισχύος όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης του e – ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, μέχρι την οριστική εξάλειψη των επιπτώσεων της πανδημίας.
 • Απαλλαγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τους απασχολούμενους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, όπως ακριβώς ισχύει στον πρώην ΟΓΑ.
 • Επέκταση σε περιορισμένο εύρος, υπό προϋποθέσεις και για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνο έκτακτων αναγκών του εργόσημου, πέραν του αγροτικού τομέα και στον κλάδο του Εμπορίου.
 • Επιστροφή της αρμοδιότητας καθορισμού του ύψους του Κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους.
 • Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που νοσούν από Covid-19.
 • Ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος των Αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων από την ΔΥΠΑ, με παράλληλη επέκταση της χορήγησής του στους 12 από 9 και υπό προϋποθέσεις μήνες που ισχύει σήμερα.
 • Προσαύξηση του επιδόματος 10% για κάθε προστατευόμενο οικογενειακό μέλος του επιχειρηματία και καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως ακριβώς ισχύει και για τους μισθωτούς.
 • Αξιοποίηση της ανά μήνα καταβαλλόμενης από τους ελ. επαγγελματίες εισφοράς υπέρ ανεργίας, μέσω της διεύρυνσης των δικαιούχων λήψης του επιδόματος.
 • Συνάρτηση του ύψους του επιδόματος όχι μόνο από τη μεταβολή του κατώτατου μισθού αλλά και από άλλους μακροοικονομικούς δείκτες (ΑΕΠ, πληθωρισμός, κ.α.).
 • Ενεργοποίηση του λευκού μητρώου επιχειρήσεων.
 • Θέσπιση απτών και ουσιαστικών κριτηρίων επιβράβευσης των συνεπών επιχειρηματιών (σε μόνιμη βάση επιδότηση νέων προσλήψεων, χορήγηση φορολογικών εκπτώσεων, κλπ).
 • Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Επαναφορά σε μόνιμη πλέον βάση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 • Άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, αναλόγως του τζίρου των επιχειρήσεων.
 • Θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης, με βασικό κριτήριο την πραγματοποίηση άνω του 50% του τζίρου της κατά το τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η εποχική εμπορική επιχείρηση θα συμμετέχει ισότιμα σε όλα τα ευεργετικά μέτρα στήριξης του τουριστικού κλάδου.
 • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ και για την ακίνητη περιουσία των εταιρειών, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.
 • Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και για τους μη μισθωτούς και διασύνδεσή του με την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων.
 • Πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους τόσο για τα φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) όσο και τις εταιρείες.
 • Οριστική κατάργηση των παρωχημένων και άδικων τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο.
 • Μείωση των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, του μειωμένου στο 11% από 13% και του γενικού, στον οποίο εμπίπτουν και τα καύσιμα, στο 20% από 24%.
 • Αύξηση του εθνικού ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από τα 10.000 € στα 20.000 € και επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ στις εξαγωγικές μονάδες.
 • Περαιτέρω αποκλιμάκωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών των Νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) από το 22% στο 20%.
 • Θέσπιση μίας ενιαίας, ελκυστικότερης και ομογενοποιημένης Πάγιας ρύθμισης 48 μηνιαίων δόσεων για τακτικές και έκτακτες οφειλές από κάθε αιτία, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία, με τις πρώτες 24 δόσεις να απαλλάσσονται επιτοκιακών επιβαρύνσεων, ενώ από την 25η και για το σύνολο των επιλεγόμενων δόσεων θα επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 2,5%.
 • Βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ροής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, e – ΕΦΚΑ/”Εργάνη”).
 • Κατάργηση του παρωχημένου φόρου Πολυτελείας.
 • Αναστολή εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων της Εφορίας, μέχρι την οριστική εξάλειψη των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.
 • Συνέχιση της κρατικής επιδότησης οικιακών και εμπορικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρο το 2022 και έως ότου αποκλιμακωθούν ουσιωδώς οι υφιστάμενες πληθωριστικές πιέσεις.
 • Εντατικοποίηση ελέγχων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και φαινομένων αισχροκέρδειας στην τιμή διάθεσης των καυσίμων.
 • Μείωση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς ο εξωγενής ορισμός της τιμής των ενεργειακών προϊόντων, διογκώνει τα κόστη των επιχειρηματιών.
 • Απαλλαγή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από τέλη και φόρους υπέρ τρίτων.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣinfographic-emporio-03

 • Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 που απελευθερώνει τις προσφορές με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς, στον οποίο συναινετικά και με ελάχιστες διαφωνίες κατέληξαν οι φορείς της αγοράς μετά από μακρά και εκτεταμένη διαβούλευση.
 • Να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και να διατηρηθούν οι τακτικές εκπτώσεις ως έχουν (Ιανουάριος – Φεβρουάριος και Ιούλιος – Αύγουστος). Να δοθεί το δικαίωμα στις τοπικές κοινωνίες και στους Εμπορικούς Συλλόγους να καθορίζουν περιορισμένες εκπτωτικές περιόδους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
 • Η διπλή διαγραμμένη τιμή να επιφυλάσσεται μόνο για τις εκπτώσεις.
 • Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες να εννοούνται ως ενιαία ενότητα.  Να δίνεται το δικαίωμα δύο 10ημέρων προσφορών και προωθητικών ενεργειών – ένα ανά σαιζόν, που θα τα χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση κατά το δοκούν.  Οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες θα αφορούν το πολύ στο 1/3 του συνόλου των διατιθέμενων ειδών.
 • Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες ολοκληρώνονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις εκπτώσεις.
 • Να εισαχθεί το δικαίωμα κάθε επιχείρησης να έχει «γωνία stock».  Αφορά μέχρι και στο 10% του συνολικού αριθμού των προϊόντων και διαρκεί το πολύ ένα μήνα για το κάθε προϊόν.
 • Στα καταστήματα stock και outlet να καταργηθούν οι αναφορές που οδηγούν σε διάθεση προϊόντων «ειδικής παραγωγής».  Παράλληλα, να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμού των καταστημάτων outlet σε κλειστό αριθμό ανά περιοχή.
 • Να καθιερωθεί ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο προσφορών – προωθητικών ενεργειών στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.  Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες να πρέπει να δηλώνονται εκεί.
 • Να δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή παρακολούθησης αθέμιτων πρακτικών, με την συμμετοχή των φορέων της αγοράς.  Η Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Κώδικα, να καταγράφει τα προβλήματα και να υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑinfographic-emporio-05

 • Να τροποποιηθεί το πλαίσιο του ν. 4177/2013 (8 Κυριακές καθολική λειτουργία) ώστε να περιλαμβάνει τις 2 τελευταίες Κυριακές του χρόνου και την πρώτη Κυριακή των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων) με ενδεχόμενη πρόσθεση ακόμη μίας το πολύ Κυριακής, αυτής των Βαΐων.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 • Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι λαϊκές αγορές, οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές και οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ελεγχόμενους χώρους.
 • Να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαιθρίου εμπορίου, τόσο παραγωγού όσο και πωλητή.
 • Η αρμοδιότητα αδειοδότησης να αποδοθεί προς την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας.
 • Να καθορίζονται αυστηρά και περιοριστικά τα διατιθέμενα είδη, ανά μορφή υπαιθρίου εμπορίου.
 • Οι δικαιούχοι και οι αναπληρωτές τους να τηρούνται, πέραν του ΓΕΜΗ, σε ειδικό μητρώο υπαιθρίων εμπόρων, που τηρείται από την Περιφέρεια.
 • Οι μικροπωλητές να υποχρεούνται να αποδεικνύουν τον τρόπο κτήσης των προς πώληση ειδών με επίσημα φορολογικά στοιχεία.
 • Να ελέγχεται η φορολογική και ασφαλιστικών ενημερότητα των μικροπωλητών από τα οικεία όργανα των Δήμων πριν την χορήγηση των αδειών.
 • Να τηρείται πάντοτε ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή.
 • Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να τεθεί εκτός νόμου, ακόμη και εάν η κτήση τους είναι νόμιμη.
 • Να απαγορεύεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου εγγύς των οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν είδη γης και θάλασσας.
 • Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
 • Να απαγορεύεται η άσκηση στάσιμου εμπορίου κοντά στα οργανωμένα καταστήματα που διαθέτουν τα αντίστοιχα είδη.
 • Να καταργηθούν όλες οι εμποροπανηγύρεις, εκτός εκείνων που έχουν παραδοσιακά (εορταστικά) χαρακτηριστικά και να μην επιτρέπεται η δημιουργία νέων. Εναλλακτικά, να επιτρέπεται μόνο μία εμποροπανήγυρη ανά Δήμο/Δημοτική Κοινότητα/Τοπική Κοινότητα  το χρόνο.
 • Οι εμποροπανηγύρεις να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκούν το πολύ μέχρι τρεις (3) ημέρες.
 • Οι χριστουγεννιάτικες όσο και πασχαλινές αγορές να διαρκούν το πολύ έως 5 ημέρες.
 • Να καθορίζονται ρητά και δια νόμου τα προσφερόμενα προϊόντα στις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών.
 • Στις λαϊκές αγορές να διατίθενται μόνο προϊόντα γης και θάλασσας ή παραδοσιακά προϊόντα και μόνο από τους παραγωγούς.
 • Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων, αρτηριών και οδών.
 • Να περιοριστεί χρονικά η κάθε λαϊκή αγορά το πολύ σε μία ημέρα την εβδομάδα ανά περιοχή.
 • Να ελεγχθούν οι ασύδοτες δήθεν αγορές «χωρίς μεσάζοντες» ή αλλιώς «κίνημα της πατάτας».
 • Έλεγχος των παράνομων προϊόντων κατά την είσοδό τους στην χώρα, μέσω X-Ray scanners στα τελωνεία και μεγάλα λιμάνια.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων στις αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης προιόντων παρεμπορίου.

infographic-emporio-04

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ | ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Γενίκευση της εφαρμογής του νόμου για την εμπορική χωροταξία, καθώς πλέον έχει εναρμονιστεί με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 10 ν. 2323/1995).
 • Άμεση αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινομένου να αφήνουν οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες να περνούν άπρακτες, ώστε –παρακάμπτοντας το νόμο- να δίνουν το δικαίωμα στα υπερκαταστήματα να εγκαθίστανται στις διάφορες περιοχές, αγνοώντας τα επιχειρήματα των τοπικών κοινωνιών. Ο νόμος προβλέπει ότι μετά την παρέλευση 60 ημερών από την κατάθεση της έφεσης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και εφόσον η έφεση δεν έχει απαντηθεί, τότε αυτόματα ισχύει η αποδοχή της άδειας λειτουργίας του υπερκαταστήματος. Ζητάμε την αντικατάσταση της αυτόματης αποδοχής με αυτόματη απόρριψη.
 • Εισαγωγή διάταξης για την ρύθμιση των περιπτώσεων δημιουργίας μεγάλων καταστημάτων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων (τώρα είναι ελεύθερη).
 • Απομάκρυνση των μεγάλων και πολύ μεγάλων χώρων λιανικής (υπεραγορών λιανικού εμπορίου και μεγάλων εμπορικών κέντρων) από τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.
 • Υπαγωγή των Εμπορικών Κέντρων στην ισχύουσα για τα μεγάλα καταστήματα διαδικασία αδειοδότησης. Επέκταση της ισχύος του νόμου, ώστε, να καταλαμβάνει όλους τους χώρους λιανικής άνω των 250 τμ.
 • Εφαρμογή στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (που σήμερα εξαιρούνται) των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και εγκατάστασης νέων μεγάλων καταστημάτων.

Κατεβάστε το infographic