ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

logo-IoniaNisia

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 226.924.699 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος».

Στόχοι

 • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας
 • Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού
 • Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού
 • Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Στοχευμένες δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς.
 • Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών & εργαλείων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον.
 • Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας Περιφερειακής εξειδίκευσης.
 • Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα.
 • Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης (αγροδιατροφική αλυσίδα, θαλάσσια οικονομία, δημιουργική οικονομία, ποιοτικός τουρισμός).
 • Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης (αγροδιατροφική αλυσίδα, θαλάσσια οικονομία, δημιουργική οικονομία, ποιοτικός τουρισμός).
 • Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα.
 • Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές περιοχές.
 • Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά).
 • Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας.

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

 • Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών.
 • Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος.
 • Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.
 • Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
 • Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας).
 • Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.
 • Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ.
 • Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών.
 • Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ.

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης.
 • Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης (αγροδιατροφή & γαστρονομία, θεματικός τουρισμός, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία).
 • Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης (αγροδιατροφή & γαστρονομία, θεματικός τουρισμός, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία).
 • Δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ

 • Βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας.
 • Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών α’ βάθμιας & β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

 • Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού.
 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων.
 • Δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων Ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.
 • Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες ομάδες.
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών α’ βάθμιας & β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Τεχνική Βοήθεια

 • Ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ.
 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ.
 • Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας
 • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πηγή: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων