Ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή – Παράταση θητειών οργάνων διοίκησης

ESEE_FB_2020_53 (1)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 235Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος νόμος 4756/2020, ο οποίος περιέχει τις κάτωθι σημαντικές διατάξεις που αφορούν τα μέλη και τα σωματεία μας κάθε βαθμίδας.
 1. Στο άρθρο 32, προβλέπεται νομοθετικά η ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων, η καταβολή των οποίων ανεστάλη και παρατάθηκε για το νέο έτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.
  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2021,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση,όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Την υπαγωγή διαπιστώνουν οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
  Οι σχετικές οφειλές κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως. Εφόσον επιλεγούν οι 12 αντί των 24 δόσεων, τότε δεν επιβαρύνονται με τόκο.
  Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 δόσεις. Εφόσον η ρύθμιση τηρείται, ο οφειλέτης μπορεί να λάβει:
  – Ασφαλιστική ενημερότητα δίμηνης διάρκειας.
  – Αναστολή αναγκαστικών μέτρων, κατασχέσεων και ποινικών μέτρων στην περίπτωση των εργοδοτών.
 2. Με το άρθρο 72 του ίδιου νόμου, παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεών μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Η παράταση αυτή δεν στερεί από τα σωματεία μας το δικαίωμα να προχωρήσουν σε εκλογές, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι έχει γίνει άρση του ολικού ή τοπικού lockdown που ισχύει στην κάθε περιοχή.

Αρχείο προς λήψη