Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

ESEE_FB_2020_53 (1)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 814/14-9-2021 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και της υπ’ αριθμ. 4801/103/14.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ξεκίνησε από τις 20 Σεπτεμβρίου 2021, η υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Προγράμματος έχει οριστεί για τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Δεδομένης της συνέχισης της πανδημίας Covid-19, αναγκαία προϋπόθεση είναι η τήρηση των όρων πραγματοποίησης της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 με την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, ενώ θα πρέπει να ακολουθούνται και οι οδηγίες των από 8-9-2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ.  Οι σημαντικότερες εξ’ αυτών είναι:

  1. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
  2. Η προσκόμιση και υποβολή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 της Ε.Ε. (EU Digital Covid Certificate EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου- κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 2650/10.4.2020 όπως ισχύει ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας. Εάν οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR) με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021. Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής δομής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή. Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Δεδομένου ότι, το χρονικό διάστημα που τίθεται από τον ΟΑΕΔ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση όλων όσων από τα μέλη επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα 1-49.

Κατά τα λοιπά, η ΕΣΕΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση την προσπάθεια που έχει αναλάβει για την άρση της χρονικής υστέρησης των Προγραμμάτων 1-49 και την ταυτόχρονη έκδοση των δύο εγκυκλίων του ΟΑΕΔ (1-49 και 0,45), προκειμένου να τηρείται ο νόμος και να αξιοποιούνται από τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς τους, οι εισφορές που από το υστέρημά τους καταβάλλουν.