Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296256

Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296256) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εμπόριο» υλοποιείται μέσω πέντε (5) υποέργων:

Υποέργο 1 «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις» (υλοποίηση με ίδια μέσα).

Υποέργο 2: Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών.

Υποέργο 3: Επιμόρφωση συμβούλων – μεντόρων.

Υποέργο 4: Ανάπτυξη ιστοσελίδας και συστημάτων υποστήριξης.

Υποέργο 5: Εξωτερική αξιολόγηση Πράξης.

Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στον τομέα της διαχείρισης της ηλικίας για τις εξής ομάδες – στόχους που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό εμπόριο:

  • Ιδιοκτήτες ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή αποχώρησης.
  • Νεοεισερχόμενοι-ες στον τομέα του εμπορίου, νέοι-ες ηλικίας 15-29 ετών.
  • Άνδρες και γυναίκες απασχολούμενοι -ες από 50 ετών και άνω.

Οι παραπάνω τρεις άξονες υλοποίησης της Πράξης, με το σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνουν, συμβάλλουν:
α) στην προώθηση νέων εργαζομένων στην απασχόληση,
β) στη διατήρηση, στην ενεργό απασχόληση, μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και
γ) στη διασφάλιση της λειτουργίας επιχειρήσεων και επομένως και των αντίστοιχων θέσεων εργασίας.

 

Αρχεία προς λήψη