Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συντονιστές (περιφερειακές γραμματείες)

600600p648ednmainkaele

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά Προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 απόφοιτους των ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας. Θα υλοποιηθούν 50 εκπαιδευτικά προγράμματα, για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 – 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, και θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα.

Δείτε παρακάτω (πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τις περιφέρειες στις οποίες θα υλοποιηθούν.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ΚΑΕΛΕ προσκαλεί υποψήφιους συντονιστές να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους συντονιστές έως και τη λήξη των προγραμμάτων. Τα προγράμματα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου 2015.

Οι Προτάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου (εναλλακτικά με courier) ή ιδιοχείρως στην έδρα του ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, 2ος  όροφος, TΚ 10563, Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: Πρόταση για ένταξη στο Μητρώο συντονιστών του Υποέργου 8: «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ» (το Έντυπο της Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης διατίθεται παρακάτω).

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

  • την κα Κυριαζή Βίκυ στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail vkyriazi@esee.gr
  • τον κ. Πραχαλιά Βαλάντη στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail valadisp@esee.gr

και ώρες 09.00 με 17.00.

 

Αρχεία προς λήψη