Πρόσκληση προς τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις συνθήκες του δυσχερούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. θα διαθέσει δωρεάν σε επιχειρήσεις εξειδικευμένους συμβούλους που θα επισκεφτούν την επιχείρηση στον χώρο της και θα προτείνουν δράσεις που σχετίζονται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Επισημαίνεται ότι σε 1η φάση παρέχεται η υποστήριξη μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων η έδρα χωροθετείται σε μία από τις παρακάτω περιοχές: 

ΠΕΙΡΑΙΑ

  • ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • ΕΔΕΣΣΑ

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση (χονδρικού ή και λιανικού εμπορίου) στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Αίτηση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την επιχείρηση:
[αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση]
Στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές  επιχειρήσεις»

και θα πρέπει να κατατεθεί στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς.

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται από την Ε.Σ.Ε.Ε. κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου) εφόσον πληρούνται οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής (όπως καθορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων) και μέχρι κάλυψης του μέγιστου αριθμού επιχειρήσεων που έχει καθοριστεί για κάθε μία από τις 3 περιοχές.

Μετά το τέλος της Συμβουλευτικής Υποστήριξης έχει προβλεφθεί η λειτουργία «Ανταποδοτικού Σχήματος»που συνίσταται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την απόδοση χρηματικών βραβείων στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πράξη που υλοποιεί η Ε.Σ.Ε.Ε. παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος:
www.esee-support.gr/prasiniepixeirimatikotita

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Help Desk του προγράμματος (στα τηλέφωνα: 2103259180, 2103259185 και 2103259205 ή στο e-mail: green_helpdesk@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη