Πρόσκληση προς τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μέσω mentoring

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις συνθήκες του δυσχερούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ θα παρέχει δωρεάν στις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε κρίσιμους για τη λειτουργία τους τομείς, όπως χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, τεχνολογικά, προώθησης προϊόντων κ.λπ.

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Αίτηση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την επιχείρηση: [αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση]
Στο πλαίσιο της πράξης: «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις»

και θα πρέπει να κατατεθεί στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Help Desk του προγράμματος (e-mail: helpdesk-mme@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη