Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5003042

simatodotisiΕΚΤ

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» με κωδικό ΟΠΣ 5003042, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5868/748/Α3 (ΑΔΑ: 9ΨΩΜ465ΙΧ8-ΝΨΖ) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5003/Β3/1103/7.8.2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΕ465ΧΙ8-5ΑΜ).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε αυτήν ως ωφελουμένων, από την Τετάρτη 04/09/2019 έως και την Παρασκευή 04/10/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν τη συνημμένη Πρόσκληση και για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πράξης: 024.esee.gr.

 

Αρχείο προς λήψη