Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3 στελέχη ομάδας έργου

KAELE-LOGO

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» (κωδικός ΟΠΣ: 491402), η οποία είναι ενταγμένη  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά σε Προγράμματα επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί μέσω θεωρητικών μαθημάτων 80 ωρών και θα έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουμένων καθώς και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας, δεδομένου ότι με το πέρας της επιμόρφωσης, και στο πλαίσιο του Υποέργου «Υλοποίηση πρακτικής άσκησης –ΙΝΕΜΥ»της Πράξης, οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, διάρκειας 6 μηνών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ» της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ προτίθεται να συνεργαστεί με τρία (3) στελέχη, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων οργάνωσης, συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου. Τα δύο (2) από τα τρία (3) στελέχη θα απασχοληθούν στην Κεντρική δομή του ΚΑΕΛΕ στην Αθήνα ενώ το τρίτο (3ο) στέλεχος θα απασχοληθεί στο Παράρτημα ΚΑΕΛΕ των Τρικάλων.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 29/12/2014 και ώρα 12:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 3ος  όροφος (υπόψη κου Σαμουρέλη Κωνσταντίνου)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κώστα Σαμουρέλη (e-mail: ksamourelis@esee.gr, 210 32 59 236).

 

Αρχεία προς λήψη

Πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων

Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Υπόδειγμα Γ – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου για την απόδειξη της εμπειρίας