Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτη

600600p648ednmain805green

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/10) που θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα παραδοτέα του προγράμματος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 24/2/2014και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κ. Λ. Σπύρου (e-mail: lspyrou@esee.gr)

 

Αρχεία προς λήψη

Πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων

Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Υπόδειγμα Γ – Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας