Προκήρυξη Διαγωνισμού

600600p640ednmain1093600600p640ednmain1089mall

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» στο πλαίσιο της Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).Σύντομη Περιγραφή του Έργου: Με το παρόν έργο, η Ε.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ), που θα χρησιμοποιηθεί τόσο από τα ΑΚΕ που θα υλοποιηθούν μέσω της τρέχουσας πιλοτικής δράσης, όσο και από το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα δημιουργήσουν ΑΚΕ στο μέλλον.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εκατόν Τριάντα  Επτά Χιλιάδες Εκατόν Σαράντα Τρία Ευρώ και Είκοσι λεπτά (137.143,20€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τρείς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και όχι πέραν της 31/10/2015.

Διάθεση των στοιχείων του διαγωνισμού: Η Ε.Σ.Ε.Ε. διαθέτει δωρεάν αριθμημένα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 4ος όροφος από 21/03/2015 μέχρι και την 21/04/2015 ώρες 09:00-14:00. Η παραλαβή αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατόπιν αιτήσεως (το κόστος αποστολής βαρύνει τον ενδιαφερόμενο).

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://esee.gr.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από τον κ. Γ. Παχούλα, στέλεχος της ΕΣΕΕ (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210-3259170, φαξ +30 210-3259229, e-mail: info@esee.gr).

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι την Τρίτη 21/04/2015 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 21/04/2015 και ώρα Ελλάδος 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Βασίλειος Κορκίδης

 

Αρχεία προς λήψη