Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παραγωγή του έντυπου επιμορφωτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 30.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A., στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296251), Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1της ανωτέρω Πράξης.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη Δευτέρα 28/05/2012 και ώρα 12:00.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 28/05/2012 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης. (.pdf)
Κατεβάστε από εδώ τον Πίνακα Α1 – Πίνακας Συμμόρφωσης και Α2 – Φόρμα προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word).

 

Αρχεία προς λήψη

296251_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

296251_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ