Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την «Υλοποίηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης & εποπτεία της πρακτικής άσκησης»

600600p640ednmainlogo-18-24

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Υλοποίηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης & εποπτεία της πρακτικής άσκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8Π,2Π,3Π». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΟΠΣ: 496014-5-6) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.600.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ (η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ).

Διάρκεια έργου: Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31/5/2017.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2016 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2016 και ώρα Ελλάδος 14:30, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από την κα Ηλέκτρα Παύλου, (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259170, – φαξ 210-3259169.- e-mail: epavlou@esee.gr).

Αρχεία προς λήψη