Πρωτοβουλία εντοπισμού των εμποδίων στις ΜμΕ από την προβληματική νομοθεσία της ΕΕ

77979722-87e3-430f-b0a1-29933dfa2782

Η ΕΣΕΕ στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Burden Tracker Initiative” που αρχικά προτάθηκε από τα Ευρωεπιμελητήρια, για να προσδιορίσει την προβληματική νομοθεσία της ΕΕ σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον περιορισμό των εμποδίων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία άρσης των εμποδίων στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, στην οποία το ΔΣ της UEAPME στις 14/10 στις Βρυξέλλες αποφάσισε να ενταχθεί ως κοινωνικός εταίρος και θεσμικός εκπρόσωπος των ΜμΕ.

Η ΕΣΕΕ έχει ήδη καταθέσει με υπόμνημα της σε όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συνεργάζεται, καθώς και την ΕΟΚΕ, την διαμαρτυρία της για τη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και έντυπη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εικαζόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου από κράτος μέλος. Στο υπόμνημά και της καταγγελίας της ΕΣΕΕ, αναλύεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και παραμεθόριας θέσης των νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα ορισμού μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως και 30% για τους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά Θάσο, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρο. Γίνεται αναφορά και στα σχετικά νομοθετικά κείμενα που είναι οι Οδηγίες 92/77 / ΕΟΚ και 2006/112 / ΕΚ.  Με το 3ο μνημόνιο, αυτό το καθεστώς καταργείται και η κατάργηση αυτή αντιβαίνει στις γενικές αρχές της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, που προβλέπει γενικότερο ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. Για την στοιχειοθέτηση της διαπίστωσής μας, γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα (άρθρο 158 της Συνθήκης της ΕΕ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συνθήκη της Λισσαβόνας και τοποθετήσεις της Επιτροπής).  Θεωρούμε ότι οι «συνταγματικές» συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επάνω από τα μνημόνια και τον ελληνικό νόμο και πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη.

Επίσης η ΕΣΕΕ ανέφερε στην Ε.Ε. και ζητά να εξεταστεί η περίπτωση “προκαταβολής ΦΠΑ” όταν τον Αύγουστο, εκδόθηκε από τη ΓΓΔΕ η απόφαση  1191/2015, με την οποία καθιερώνεται η δέσμευση και η προκαταβολή του συνόλου του ΦΠΑ στις τραπεζικές συναλλαγές. Το άρθρο 250 της οδηγίας 2006/112 προβλέπει ότι κάθε υποκείμενος στον φόρο οφείλει να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ που να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του φόρου που έχει καταστεί απαιτητός. Επιπλέον, το άρθρο 206 διευκρινίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλει το καθαρό ποσό του ΦΠΑ κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 250. Τόσο ο ελληνικός νόμος όσο και η ΠΟΛ της ΓΓΔΕ, προβλέπουν ότι το σύνολο του ΦΠΑ εισπράττεται μέσω των τραπεζών πριν από την υποβολή της δήλωσης και εφόσον η δέσμευση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως «προκαταβολή», είμαστε της άποψης ότι οι διατάξεις αυτές είναι ασυμβίβαστες με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ευρωπαική πρωτοβουλία “Εντοπισμός εμποδίων στις ΜμΕ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις” (Burden Trucker Initiative) στην οποία επισήμως πλέον συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, μέσω της επιτροπής εργασίας της UEAPME, αναλύεται ως εξής:

1. Στόχοι
• Η μείωση της γραφειοκρατίας και των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως των ΜΜΕ.
• Η προθυμία και ικανότητα να επιδεικνύει τη προθυμία και  να συμβάλει με εποικοδομητικό τρόπο στις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία ελαφρύτερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

2. Προσέγγιση
Προληπτική εξέταση του κοινοτικού κεκτημένου, με βάση τα σχόλια από τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τα μέλη τους και απ ‘ευθείας από ατομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των εμποδίων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων – ιδίως των ΜμΕ – και να προειδοποιεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά και να προτείνει λύσεις.

3. Μεθοδολογία
•Προσδιορισμός ανά έτος, ενός μικρού αριθμού (ενδεικτικά 3-5) από τα τμήματα της νομοθεσίας της ΕΕ, που είναι ιδιαίτερα προβληματικά για τις εταιρείες (π.χ. μέσω της νομικής αβεβαιότητας, της υπερβολικής γραφειοκρατίας, των περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων, κλπ).
• Συγκέντρωση επίσημων και ανεπίσημων στοιχείων από και μέσω των συμμετεχόντων οργανισμών ώστε να αναλυθούν και να οικοδομηθεί μια υπόθεση σε επιλεγμένη νομοθεσία της ΕΕ.
• Συμφωνία για συστάσεις (π.χ. αξιολόγηση, απόσυρση, αναθεώρηση, διαδικασία επί παραβάσει).
• Κοινοποίηση των ευρημάτων για να ασκηθούν πιέσεις και να γίνονται συστάσεις που πρέπει να θεσπιστούν μέσω των οργανισμών που συμμετέχουν στο επίπεδο της ΕΕ και τα μέλη τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω των καναλιών μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

4. Δράσεις
Η άσκηση της πρωτοβουλίας αποτελείται από 5 φάσεις:
α) Προσδιορισμός των προβλημάτων στη νομοθεσία της ΕΕ.
Καταρτίζεται ο κατάλογος των προβληματικών σημείων της νομοθεσίας της ΕΕ χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πληροφορίες που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές πηγές (π.χ. δράσεις αναθεώρησης στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, Οι 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ, κλπ).
β) Συμφωνία για ένα σύντομο κατάλογο προβλημάτων.
Η συνάντηση θα συγκληθεί με τις συμμετέχουσες οργανώσεις να συζητήσουν αντίστοιχη είσοδο τους και να συμφωνήσουν σε ένα σύντομο κατάλογο των προβληματικών σημείων στη νομοθεσία της ΕΕ.
γ) Συγκέντρωση επισήμων και ανεπίσημων στοιχείων.
Γεγονότα και στοιχεία θα συγκεντρώνονται για να οικοδομείται μια υπόθεση για την επιλεγμένη κοινοτική νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στη διάθεσή τους για τη συλλογή δεδομένων και ανέκδοτες μαρτυρίες. Η συνάντηση θα συγκαλείται εκ των προτέρων με τις συμμετέχουσες οργανώσεις ώστε να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σχετικά με την προσέγγιση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
δ) Ανάλυση στα αίτια και προτεινόμενες λύσεις.
Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών σχετικά με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τις κύριες αιτίες των προβλημάτων (π.χ. διατύπωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εσφαλμένη ερμηνεία, ειδικές απαιτήσεις, κλπ) και τις λύσεις που θα προταθούν (π.χ. αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχοντας εκπαίδευση / συμβουλές σε ΜΜΕ, μια πιο ομοιογενή ερμηνεία των κανόνων της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη). Σύνταξη ενός εγγράφου παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
ε) Κοινοποίηση ευρημάτων και επαφών για βελτιώσεις.

Η φάση αυτή θα αφορά τόσο τα επιμέρους νομοθετήματα, που προσδιορίστηκαν ως πιο προβληματικά στο συλλογικό κατάλογο. Πιθανές κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
• Διοργάνωση κοινής συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα και για άμεση αντιμετώπιση της λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
• Έκδοση κοινών δελτίων τύπου
• Συνάντηση με τον πρώτο αντιπρόεδρο Frans Timmermans ή / και άλλων αρμόδιων Επιτρόπων.
• Η διατήρηση των εργασιών της Πλατφόρμας REFIT

Το προσωρινό Χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται σε ένα έργο 6 μηνών με συμφωνία, μέσα στον Οκτώβριο, για τον εντοπισμό των προβλημάτων και της σύνταξης του σύντομου καταλόγου των προβληματικών σημείων στη νομοθεσία της ΕΕ. Το δίμηνο Νοέμβριου-Δεκεμβρίου προβλέπεται να γίνει η συλλογή δεδομένων με επίσημα και ανεπίσημα στοιχεία για την οικοδόμηση των περιπτώσεων. Τον  Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα αναλυθούν οι αιτίες και οι λύσεις, αλλά και θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της τελικής έκθεσης.

Τέλος, σχεδιάζεται τα ευρήματα να παρουσιαστούν  σε κοινή συνέντευξη τύπου, που θα διοργανωθεί τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες, όπου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Βασίλης Κορκίδης ελπίζει να συμπεριληφθεί και το ελληνικό πρόβλημα αναφορικά με ΦΠΑ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.