Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων με πέντε (5) Επιστημονικούς Συνεργάτες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων με πέντε (5) Επιστημονικούς Συνεργάτες (Κωδ. Συνεργατών: 5047237/Β.2.1, Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4, Β.2.5) στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047237

logo programma DVM 2014-20

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5047237, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολό της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 7 «Διοίκηση, Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες», το οποίο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των εξής Πακέτων Εργασίας:

  1. Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 7.1: Παρακολούθηση Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης.
  2. Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 7.2: Ενέργειες Δημοσιότητας.
  3. Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 7.3: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης.
  4. Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 7.4 : Καταγραφή δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Πακέτου Εργασίας 7.1 (ΠΕ7.1): «Παρακολούθηση Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης», η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν προτάσεις:

α) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/Β.2.1), διάρκειας είκοσι δύο (22) μηνών,

β) για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τρία (3) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών: 5047237/Β.2.2, 5047237/Β.2.3, 5047237/Β.2.4), διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών,

γ) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/Β.2.5), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις 25/02/2021 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

 

Αρχεία προς λήψη