Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων με δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες (Κωδ. Συνεργατών: 5044982/1.1, 5044982/1.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982

simatodotisiΕΚΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 14:00

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 1 που αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως ακολούθως:

  • ­   Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας – Βιβλιογραφική, ιστορική επισκόπηση και τεκμηρίωση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση)
  • ­   Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Τουρισμός και λιανικό εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία
  • ­   Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Οριστικοποίηση ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής
  • ­   Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’)
  • ­   Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • ­   Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’)
  • ­   Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • ­   Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ8): Εκπόνηση τελικού παραδοτέου – Δύο επικαιροποιήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αιτήσεις για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ορισμένου χρόνου (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/1.1, 5044982/1.2).

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις 4/6/2021 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Αρχεία προς λήψη