ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 23/7/2021 και ώρα 14:00

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5044982, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το έργο αποσκοπεί στην πλήρη χαρτογράφηση των βαθύτερων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κλάδων του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα την ολοκληρωμένη αποτύπωση της μεταξύ τους σύνδεσης αλλά και της εκτίμησης των πολλαπλασιαστικών οφελών της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 1 που αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως ακολούθως:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας – Βιβλιογραφική, ιστορική επισκόπηση και τεκμηρίωση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση)
  • Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Τουρισμός και λιανικό εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία
  • Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Οριστικοποίηση ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής
  • Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’)
  • Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’)
  • Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ8): Εκπόνηση τελικού παραδοτέου – Δύο επικαιροποιήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας 4: Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’), το οποίο περιλαμβάνει πρωτογενή έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αλλοδαπών τουριστών (στο πλαίσιο διερεύνησης, μεταξύ άλλων, της συμβολής της τουριστικής δαπάνης στο λιανικό εμπόριο) και πρωτογενείς επιτόπιες καταγραφές επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένες περιοχές βάσει τόσο της επισκεψιμότητας που αυτές παρουσιάζουν όσο και της πυκνότητας των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο πλαίσιο της διερεύνησης του χωρικού προτύπου των νέων μορφών τουριστικής δραστηριότητας (βραχυχρόνιες μισθώσεις) και της διάδρασής τους με τις τοπικά εδραιωμένες αγορές), η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αιτήσεις:

(α) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) επιστημονικούς συνεργάτες – ερευνητές (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/6.1 έως και 6.10).

(β) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες – ερευνητές/επόπτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/6.11 και 5044982/6.12).

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης (Οδηγίες για την υποβολή αίτησης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις 23/7/2021 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση::

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

 Αρχεία προς λήψη