Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από υποψηφίους συνεργάτες στον τομέα της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων

TEL-logo-esee-01

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) αναζητά στελέχη διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Σε πρώτη φάση, η Ε.Σ.Ε.Ε. επιθυμεί να καταγράψει τη διαθεσιμότητα στελεχών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαχείρισης των έργων της και καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα ακόλουθα προσόντα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Ειδικότερα, οι ιδανικοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Γενικά:

 • Τριετής εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (δεν περιλαμβάνονται έργα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση τριών τουλάχιστον έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00 ευρώ κατά την τελευταία τριετία

Γνώση και εμπειρία:

 • Γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων (σχεδιασμός έργου, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος παραδοτέων κ.λπ.)
 • Γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων (παρακολούθηση δαπανών, καταχωρήσεις σε λογιστικό σύστημα, παραγωγή εξωλογιστικών καταστάσεων για την τεκμηρίωση δελτίων δήλωσης δαπανών κ.λπ.)
 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (οργάνωση, διενέργεια και παρακολούθηση διαδικασιών, χειρισμός E.E.E.E., ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ κ.λπ.)
 • Γνώση και εμπειρία στο χειρισμό πλατφορμών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, e-PDE κ.λπ.)
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε θέματα κανονιστικού / ρυθμιστικού / νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΣΔΕ),συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 • Γνώση και εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων (π.χ. Horizon 2020) και προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης χειρισμού ΠΣΚΕ

Δεξιότητες:

 • Ευστροφία και ταχεία διεκπεραίωση διαδικασιών
 • Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας
 • Θετική φιλοσοφία και προσανατολισμός στην εξεύρεση λύσεων σε τυχόν προβλήματα
 • Διάθεση για διαρκή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Υπευθυνότητα στην υλοποίηση όλων των εργασιών που του/της ανατίθενται
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Συνεργατική φιλοσοφία και ικανότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας στο πλαίσιο Ομάδας Έργου
 • Οργανωτικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση φακέλων έργων, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία με όλο το περιβάλλον υλοποίησης και ελέγχου ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών ΕΥΔ και ελεγκτικών οργάνων)

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί πρόσκληση στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου έργου και ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενο απαραιτήτως συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jpappas@esee.gr, υπόψη κ. Γ. Παππά, έως τις 31/08/2020.