Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.»με κωδικό ΟΠΣ: 5044877

logo-IoniaNisia

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 2. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42
 3. Τηλέφωνο: 210-3259170 Φαξ: 210-3259169
 4. Τίτλος: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.»
 5. Υπηρεσίες:
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (5 ατομικές συνεδρίες) – (CPV): 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού)
 • Κατάρτιση 240 ώρες (140 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 100 ώρες πρακτικής άσκησης) σε 410 ωφελούμενους – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης)
 • Πιστοποίηση σε 410 ωφελούμενους – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 410 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με: 1) Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην αγροδιατροφή, 2) Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας, 3) Ειδικός Social Media Marketing (στο οποίο θα προστεθούν ενότητες από το ειδικός E-commerce), με έμφαση στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας και 4) Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.
 3. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 4. Συνολικός προϋπολογισμός:

           549.810,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
           0,00 € Φ.Π.Α. (24%)
           549.810,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 16 Μήνες από την υπογραφή της.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 10.966,20 €.
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014 -2020, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0221. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ02210047). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Στοχευμένες παρεμβάσεις για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.» με Κωδικό ΟΠΣ 5044877, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 1823/13/08/2019 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και με βάση την απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης με Αρ. πρωτ. οικ. 1386/03-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ.
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42 και στο τηλέφωνο 210-3259170 e-mail: gpax@esee.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: esee.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14.05.2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21.06.2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 28/06/2021 και ώρα 14:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 8. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/05/2021

 

Αρχεία προς λήψη