Πέντε σημαντικά θέματα του ευρωπαϊκού εμπορίου στο επίκεντρο της EuroCommerce με τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ

212112

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroCommerce, στις 21 & 22 Μαρτίου 2016 στο Άμστερνταμ, όπου συμμετείχε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης και ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας, παρουσιάστηκε μια αναλυτική επισκόπηση για θέματα της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία συνεδρίαση, ενώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιελάμβαναν τα παρακάτω βασικά ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και ιδίως:
1) Ενιαία Αγορά: Η EuroCommerce έχει δραστηριοποιηθεί στο διάλογο με την Επιτροπή και τους ευρωβουλευτές, ώστε να πιέσει με επιχειρήματα, σχετικά με τη σημασία της πραγματικής δράσης για να επιτευχθεί μια ενιαία αγορά στον κλάδο του εμπορίου. Αυτό περιελάμβανε ομιλίες σε δύο δημόσιες ακροάσεις που διοργάνωσε η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας από τον ευρωβουλευτή Daniel Dalton για μη επιβολή δασμολογικών φραγμών στην ΕΕ.
2) Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να αποσύρουν τη στήριξή τους και κατ’ επέκταση τη στήριξη της EuroCommerce στην πρόταση οδηγίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση των κανόνων προστασίας των καταναλωτών σχετικά με την ηλεκτρονική πώληση αγαθών και την επέκταση των κανόνων στις εκτός διαδικτύου πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με κάποια μέλη της Επιτροπής IMCO της EuroCommerce αυτή αυξάνει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για τους λιανοπωλητές, ιδίως για τις ΜμΕ που δεν πωλούν απευθείας και διασυνοριακά.
3) Εμπορικές σχέσεις – SCI (Supply Chain Initiative): Ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις προκύπτει όταν ο ένας εμπορικός εταίρος ενέχει σημαντικά ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με τον άλλο εταίρο. Ενώ οι διαφορές στο επίπεδο της διαπραγματευτικής ισχύος είναι συνηθισμένο φαινόμενο στο εμπόριο, τέτοιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Unfair Trading Practices – UTPs). Σε γενικές γραμμές αθέμιτες ορίζονται οι πρακτικές που αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την καλή εμπορική συναλλαγή, αντίκεινται στην καλή πίστη και στη δίκαιη συμφωνία και επιβάλλονται μονομερώς από τον ένα εμπορικό εταίρο στον άλλο. Η έκθεση της Κομισιόν για τις αλυσίδες τροφίμων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το στάδιο δεν υφίσταται ανάγκη για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί επιτυχία της EuroCommerce, καθώς κατόρθωσε να προωθήσει θέματα, όπως η ενθάρρυνση εθνικών ρυθμιστικών αρχών να συμμορφωθούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η αναγνώριση της συνεισφοράς των εθελοντικών σχημάτων στην προώθηση καλών πρακτικών και στην αντιμετώπιση διαφωνιών. Η έκθεση καταλήγει σε τέσσερις συστάσεις, τις οποίες υιοθετεί η EuroCommerce και καλεί σε συζήτηση σχετικά με:
• Προώθηση/ γνωστοποίηση των Εμπορικών Σχέσεων (το SCI Governance Group εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα εμπορικά επιμελητήρια στην παροχή εκπαίδευσης και υπηρεσιών διαμεσολάβησης).
• Περισσότερο αμερόληπτη διακυβέρνηση (δημιουργία Επιτροπής ανεξάρτητων εκπροσώπων – Επιτροπής Σοφών για θέματα ουσίας, όπως καθοδήγηση, ερμηνεία βασικών αρχών κ.λπ.).
• Σώματα με αρμοδιότητα έρευνας και επιβολή προληπτικών κυρώσεων (αν και η αποκλειστική χρηματοδότηση του SCI από τις εμπορικές ενώσεις δυσχεραίνουν αυτή την προσπάθεια).
• Παρακολούθηση συμμόρφωσης (οι δυνατότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης είναι περιορισμένες, καθώς ο έλεγχος συμμόρφωσης προκύπτει κατόπιν της διαδικασίας παραπόνων).
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήθηκε η έγκριση από τα μέλη για τη συνέχιση των εργασιών του SCI και τη δημιουργία ομάδας ειδικών για αξιολόγηση πιθανών τρόπων υιοθέτησης των συστάσεων της επιτροπής και την οργάνωση workshops με εθνικές πλατφόρμες. Επιπρόσθετα, στις 19 Απριλίου θα διοργανωθεί συζήτηση στην Ευρωβουλή από EuroCommerce και ERRT με θέμα την υπεράσπιση των λιανικών εμπορικών σημάτων αλλά και αποτροπή των προσπαθειών lobbying από τις βιομηχανίες εμπορικών επώνυμων προϊόντων.
4) «Κυκλική Οικονομία»: Διαβούλευση επί της δέσμης μέτρων που ενέκρινε στις 2 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «κυκλική οικονομία». Ασκούνται ήδη πιέσεις για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και προετοιμάζονται θέσεις επί των νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων.
5) Χρηματοδότηση CSG (Cards Stakeholder Group):
Τα τελευταία έξι χρόνια η EuroCommerce εργάζεται με εκπροσώπους άλλων οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΕΕ πάνω σε θέματα πληρωμών, όπως απαιτήσεις για κάρτες, τερματικά, πρωτόκολλα, λύσεις πληρωμών, αλλά και μελλοντικά συστήματα πληρωμών, υπό την «ομπρέλα» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC). H EuroCommerce θεωρεί τη συνέχιση λειτουργίας του CSG απαραίτητη για τη διατήρηση των θεσμικών κεκτημένων, μέσω τυποποίησης και τεχνικών εξειδικεύσεων. Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και της αδυναμίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών να συντηρεί οικονομικά το CSG, η EuroCommerce καλείται να καλύψει κόστος 50 χιλ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ θα αποκτήσει το δικαίωμα κάλυψης 5 θέσεων στο CSG Board και την ευκαιρία συμμετοχής σε τεχνικές ομάδες εργασίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν την πρόταση συνέχισης της συμμετοχής της EuroCommerce στο Cards Stakeholder Group και του ηγετικού ρόλου στο Retail Sector Group, φέρνοντας πιο κοντά τις παρακάτω 5 «οικογένειες»:
• τα συστήματα πληρωμών
• τράπεζες,
• επεξεργαστές πληρωμών,
• εξοπλισμό σε προμηθευτές και
• λιανοπωλητές / χρήστες.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης στα πλαίσια των συζητήσεων με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της EuroCommerce, δήλωσε ότι ο κλάδος του εμπορίου ακόμα ψάχνει να βρει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά σε μία Ευρώπη που παλεύει να διατηρήσει ένα συμβατικό γάμο. Αναφορικά με το επίκαιρο θέμα της μεταναστευτικής κρίσης, επεσήμανε ότι η Ελλάδα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση βιώνει την «τέλεια καταιγίδα», ενώ η στάση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών έχει καταφέρει εκτός από τους πρόσφυγες να «θυμώσει» και τους Ευρωπαίους πολίτες.