2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων

simatodotisiΕΚΤ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 50021481)
«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3433/1112/Α3 (ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως ισχύει.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 7.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό. Η πράξη σκοπεύει στην προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα «Κατανομή των Ωφελούμενων» της παρούσας Πρόσκλησης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 7.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://089.esee.gr,  τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://089.esee.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του από 19/06/2020 έως 31/07/2020. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να αποστείλουν με mail, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα, mail epavlou@esee.gr φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω (συνημμένο) στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση – βαθμολόγηση και κατάταξή τους.

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχει κατατεθεί η να έχει αποσταλεί το αργότερο εντός 5 ημερών από την επόμενη ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και τις 06/08/2020 και ώρα 14:00.)

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 31/07/2020), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 06/08/2020 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Δείτε αναλυτικά την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ορθή επανάληψη)