Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δέκα (10) Επιστημονικούς Συνεργάτες–Ερευνητές & δύο (2) Επόπτες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές (Κωδ. Συνεργατών: 5044982/7.1 έως και 7.10) & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες – Επόπτες (Κωδ. Συνεργατών: 5044982/7.11 και 7.12) στο πλαίσιο του ΥΕ 1 της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982

simatodotisiΕΚΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 14:00

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5044982, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το έργο αποσκοπεί στην πλήρη χαρτογράφηση των βαθύτερων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κλάδων του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα την ολοκληρωμένη αποτύπωση της μεταξύ τους σύνδεσης αλλά και της εκτίμησης των πολλαπλασιαστικών οφελών της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 1 που αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως ακολούθως:

­   Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας – Βιβλιογραφική, ιστορική επισκόπηση και τεκμηρίωση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση)

  • Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Τουρισμός και λιανικό εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία
  • Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Οριστικοποίηση ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής
  • Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’)
  • Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6): Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’)
  • Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις
  • Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ8): Εκπόνηση τελικού παραδοτέου – Δύο επικαιροποιήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας 6: Πρωτογενής Έρευνα – Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’), το οποίο περιλαμβάνει

 (α) διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.100 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στις περιοχές μελέτης,

(β) επανάληψη της πρωτογενούς έρευνας 4.000 αλλοδαπών τουριστών για τη Β’ περίοδο, στις περιοχές μελέτης, με στόχο την παραγωγή συγκριτικών στοιχείων. Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων σε αλλοδαπούς τουρίστες,

(γ) επανάληψη επιτόπιων καταγραφών επιχειρήσεων για τη Β’ περίοδο στις επιλεγμένες περιοχές, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων, θεματική χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στις περιοχές ενδιαφέροντος.

η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αιτήσεις:

(α) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) επιστημονικούς συνεργάτες – ερευνητές (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/7.1 έως και 7.10).

(β) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες – επόπτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/7.11 και 5044982/7.12).

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης (Οδηγίες για την υποβολή αίτησης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Εναλλακτικά της έντυπης υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο (σε μορφή zip αρχείου), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων.

 

Αρχεία προς λήψη