Κοινή Συνέντευξη Τύπου των προέδρων της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ & ΕΤΕΑΝ με θέμα: την αναβάθμιση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε αναπτυξιακό ταμείο

600800p528EDNmainDIO_5560
Πραγματοποιήθηκε κοινή Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΕΕ από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά και τον Πρόεδρο της ΕΤΕAN ΑΕ κ. Κώστα Γαλιάτσο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ αλλά και για τις δυνατότητες πρόσβασής τους σε εναλλακτικές πηγές ρευστότητας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η δυνατότητα αναβάθμισης σε Αναπτυξιακό Ταμείο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΑΤΜΕ) σύμφωνα με την πάγια κοινή πρόταση και παλαιότερη πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ.
Η ΕΣΕΕ πριν ένα περίπου μήνα ενημέρωσε πανελλαδικά για τον υποστηρικτικό ρόλο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα με 3 ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη και του προέδρου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Κώστα Γαλιάτσου, όπου συζητήθηκαν τρόποι ευρύτερης αξιοποίησης  του Ταμείου και ανάδειξής του ως κύριου μέσου ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.  Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν για την ανάγκη μετασχηματισμού του ΕΤΕΑΝ σε ένα εργαλείο που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την χορήγηση πιστώσεων αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παράταση έως και τον προσεχή Σεπτέμβριο που πήραν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, που προέρχονταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Έγινε, μάλιστα, γνωστό πως από αρχή του 2016 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί  30 εκ. ευρώ δάνεια, αλλά αυτά που μπορεί να διαθέσει το Ταμείο ανέρχονται σε περίπου 60 εκ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένης της ισόποσης συμμετοχής των τραπεζών, τα συνολικά προς διάθεση κεφάλαια εκτιμώνται σε 120 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται πως επειδή οι συγκεκριμένοι διαθέσιμοι  πόροι έχουν πεδίο αναφοράς την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειάς τους, εάν δεν απορροφηθούν  μέχρι τις 15/7/16. Ένα σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης των ενδιαφερομένων  αποτυπώνεται στο ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο σε μεσοσταθμική βάση κυμαίνεται περίπου στο 4,0%. Η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ απευθυνόμενες στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί την τελευταία εξαετία δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, παραθέτουν εκ νέου, αναλυτικά τα ενεργά προγράμματα και τις διαθέσιμες δράσεις του ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και τα απαιτούμενα 6 βήματα στη διαδικασία χρηματοδότησής τους.
Το ΕΤΕΑΝ, με την βοήθεια των δύο οργανώσεων θα επιδιώξει την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως:
– Διεύρυνση του δανεισμού με την χορήγηση μικροπιστώσεων μέχρι 10.000 €.
– Πρόβλεψη όσο το δυνατόν περισσότερων και ευέλικτων εγγυοδοτικών προϊόντων.
– Διεύρυνση της συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τα “start ups”, τα οποία εν πολλοίς δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά αλλά και για τα “follow ups” και τα “restarts”.
Οι πηγές του νέου αναπτυξιακού φορέα θα προέρχονται από τον συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των διαρθρωτικών ταμείων. Πηγές για το ταμείο μεταξύ άλλων, μπορούν να είναι κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και ιδρύματα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της ΕΤΕΠ, το EBRD κλπ., γεγονός που θα συντελέσει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση των αρχικά διαθέσιμων πόρων.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν την δεδομένη χρονική στιγμή οι επιχειρήσεις ως προς την πρόσβασή τους στις πηγές ρευστότητας είναι:
– Η ελλιπής πληροφόρηση
– Η ασυμμετρία προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίων
– Ο κατακερματισμός των επιχειρηματικών κεφαλαίων
– Οι καταγεγραμμένες αποκλίσεις των επιτοκίων χορηγήσεων
– Οι αυστηροί όροι χορήγησης πιστώσεων, ιδίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα
– Οι ζητούμενες υπέρμετρες προσωπικές εγγυήσεις ως προϋπόθεση χρηματοδότησης.
Σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι μεγαλύτερη των αναγκών των Μμε επιχειρήσεων, με εξαίρεση την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέκρινε τα εμπόδια για τη χρηματοδότηση μεταξύ των λεγόμενων «παλαιών χωρών» (Ε.Ε.-15) και των «νέων» (Ε.Ε.-13), αποκαλύπτει ότι η ευκολία με την οποία οι Μμε μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικούς πόρους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μακροοικονομικό πλαίσιο, την κατάσταση και τη δομή του τραπεζικού τομέα. Η πρόσβαση σε εξωτερικά κεφάλαια τείνει να είναι πιο εύκολη για τις Μμε που βρίσκονται σε κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, πιο προηγμένες χρηματιστηριακές αγορές, πιο αποτελεσματικά νομικά συστήματα ή υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Επιπλέον, το επίπεδο της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης είναι χαμηλότερο στις παλαιές χώρες, σε σχέση με τις νέες: ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε (εκτός από Κύπρο και Μάλτα) σε 64% στις νέες, έναντι 148% στις παλαιές.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν στο 11% στις νέες, σε σύγκριση με το 7% στις παλαιές και αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια, εάν βρίσκονται σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες ή σε χώρες με πιο υγιή τραπεζικό τομέα.
Στις νέες χώρες, περίπου, το 18% των Μμε λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και το 14% εμπορικές πιστώσεις, ενώ στις παλαιές, περίπου 23% των Μμε έχουν τραπεζικό δανεισμό και 20% εμπορικές πιστώσεις.
Τέλος, οι Πρόεδροι παρουσίασαν την πρότασή τους για τον διευρυμένο ρόλο του ΕΤΕΑΝ και των οργανώσεων, για τον χαρακτήρα της συνδιαχείρισης που πρέπει να έχουν οι πηγές του Ταμείου και την αισιοδοξία τους ότι, μετά από τις αναγκαίες επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών, η πρόταση θα νομοθετηθεί σύντομα.  Εξέφρασαν δε την ελπίδα ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περυσινό και κατά την διάρκειά του, η κρίση ρευστότητας θα απομακρυνθεί.
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος δήλωσε: «Στο πλαίσιο, μάλιστα, της εντατικοποίησης της συνεργασίας του ΕΤΕΑΝ με φορείς εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου, όπως η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Γαλιάτσος απηύθυνε κάλεσμα στους επιχειρηματίες προκειμένου να προσέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα και να εκδηλώσουν έμπρακτο ενδιαφέρον για διαθέσιμα δάνεια, είτε για κεφάλαια κίνησης είτε για επενδυτικούς σκοπούς».