Κοινή δήλωση ΕΣΕΕ και ευρωπαϊκών εργοδοτικών φορέων για μία οριζόντια πολιτική για τις ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την περασμένη εβδομάδα, συνάντηση των επικεφαλείς/ εκπροσώπων των ευρωπαϊκών εργοδοτικών φορέων, σχετικά με την οριζόντια πολιτική της Ε.Ε. για τις ΜμΕ (“Joint Declaration on a horizontal EU SME policy – SME Round Table”). Η συζήτηση διεξήχθη υπό την αιγίδα της European Economic and Social Committee (EESC) και υπογράφεται από τις 1. ΕΕSC EMPLOYERS’ GROUP, 2. BUSINESSEUROPE, 3. UEAPME, 4. EUROCHAMBRES, 5. EUROCOMMERCE, 6. CEEP και 7. COPA COGECA. Η ΕΣΕΕ εκπροσωπείται στην EESC από τον κ. Δημήτρη Δημητριάδη και στην EuroCommerce και στην Ueapme από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη.
Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αποτυπώθηκαν στο ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:
1. Οι φορείς υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οριζόντιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜμΕ. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ όπως και στον έλεγχο και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
2. Έκριναν απαραίτητη τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για τις ΜμΕ, με στόχο την αναβίωση των ΜμΕ και την ενεργοποίηση των εθνικών πολιτικών για τις ΜμΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο.
3. Ζήτησαν να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ΜμΕ, ιδιαίτερα των πολύ μικρών, κατά τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, βάσει των αρχών “Think Small First” και “Only Once principle” όπως έγκαιρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμογή του SME test, πρόγραμμα REFIT κλπ.
4. Εντόπισαν τις παρακάτω κατηγορίες προτεραιοτήτων που πρέπει να διευθετηθούν το ταχύτερο δυνατό.
α) Προώθηση Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω εκπαίδευσης, κατάργησης εμποδίων κλπ.
β) Ενιαία Αγορά βάσει καλύτερων και πιο ευέλικτων ρυθμίσεων: Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς χωρίς φραγμούς μέσω πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, διασφάλισης της πρόσβασης σε πληροφόρηση, δίκαιης εξισορρόπησης επιχειρηματικών συμφερόντων και προστασίας καταναλωτών κ.ά..
γ) Ψηφιοποίηση: Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την τόνωση της παραγωγικότητας και της μεγέθυνσης ενώ απαιτούνται στοχευμένα μέτρα που θα επιτρέπουν στις ΜμΕ να επωφεληθούν της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.
δ) Δεξιότητες: Υπογραμμίζεται η σημασία διασφάλισης αντιστοίχησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης κ.λπ.
ε) Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση: Απαιτείται καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ τραπεζικής σταθερότητας και πρόσβασης των ΜμΕ σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ οι ΜμΕ θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές δανειοδότησης. Επιπλέον, ζητείται απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία και εφαρμογή της Οδηγίας “Late Payment”.
στ) Εμπόριο και ΜμΕ: Χρειάζεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εξωστρέφεια (πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, δυνατότητα ολοκλήρωσης σε παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες). Μία διέξοδος θα μπορούσε να προέλθει από τη δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για τις ΜμΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες.
5. Ζήτησαν την αναγνώριση της ανομοιογένειας της κατηγορίας των ΜμΕ σε όρους μεγέθους, τομέα δραστηριότητας, νομικής μορφής και ιδιοκτησίας, για τη διασφάλιση μιας συνεπούς οριζόντιας πολιτικής για τις ΜμΕ. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της στόχευσης των εκάστοτε πολιτικών, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ΜμΕ (αυτοπασχολούμενοι, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες).
Η ΕΣΕΕ, τέλος, υποστηρίζει τη κοινή θέση των ευρωπαϊκών εργοδοτικών φορέων, ότι προϋπόθεση για μια αποτελεσματική οριζόντια πολιτική για τις ΜμΕ αποτελεί η στενή συνεργασία θεσμών, όπως το Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness Council), το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκπροσώπους των ΜμΕ (Commission’s Network of SME Envoys) και την Ομάδα για τις ΜμΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament’s SME Intergroup).
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«… Η Κομισιόν έχει ήδη παρουσιάσει για διαβούλευση ένα μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ, που θα μπορεί να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη κατά 80% και τη γραφειοκρατία. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ενιαίου χώρου και συντελεστή ΦΠΑ στο 15% μπορεί να έχει επιπλέον απόδοση περίπου 40-50 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το ενιαίο σύστημα, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου και η απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο είναι στο στόχαστρο της ΕΣΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τον ΦΠΑ σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη ύψους 1 τρις ευρώ ή 7% του ΑΕΠ της Ε.Ε., αλλά ανησυχεί εξαιτίας του γεγονότος ότι τα έσοδα από ΦΠΑ έχουν μειωθεί ετησίως κατά 170 δις ευρώ, κυρίως λόγω των παράνομων διασυνοριακών συναλλαγών. Ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντελεστής ΦΠΑ για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα…».