Έρευνα της ΕΣΕΕ για τα φορολογικά βάρη και ανάλυση του νέου φορολογικού λογαριασμού

  1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & Εισφορά Αλληλεγγύης(χρήση 2016 )

Οι νέες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος ομαδοποιούν σε μία κατηγορία μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης μίας ενιαίας κλίμακας με κοινούς φορολογικούς συντελεστές (πίνακας 1) και χορήγηση αφορολόγητου ορίου για όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων, εξαιρουμένων των ατομικών επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, η οικογενειακή κατάσταση του υπόχρεου και αν αυτός διαθέτει ή όχι προστατευόμενα τέκνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο τελικό ύψος του αφορολόγητου ορίου που δικαιούται ο κάθε φορολογούμενος.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για όσους διαθέτουν τρία τέκνα και πάνω θα προβλέπεται αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.545 ευρώ (έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ), το οποίο θα μειώνεται στα 9.090 ευρώ για έχοντες δύο τέκνα (έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ) και στα 8.863 ευρώ για εκείνους με ένα προστατευόμενο μέλος (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ). Για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά και για τους άγαμους το αφορολόγητο όριο εισοδήματος θα υπολογίζεται στα 8.636 ευρώ (έκπτωτης φόρου 1.900 ευρώ).

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς για φορολογητέο εισόδημα (από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες) το οποίο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000),  το ποσό της έκπτωσης θα  μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ αύξησης του φορολογητέου εισοδήματος. Επιπροσθέτως, οι επιβαρύνσεις από την τροποποιημένη κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων θα έχουν προοδευτικό/κλιμακωτό χαρακτήρα, σε αντίθεση με ότι ίσχυε μέχρι πρότινος, ενώ θα απαλλάσσονται από αυτήν (από τα πρόσθετα φορολογικά βάρη που αυτή συνεπάγεται) όσοι διαθέτουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα των 12.000 € (πίνακας 2).

Πίνακας 1: Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων   (χρήση 2016)
              Ύψος Εισοδήματος                    (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικός συντελεστής
0 – 20.000 € 22%
20.001 – 30.000 € 29%
30.001 – 40.000 € 37%
                       40.001 € και άνω 45%

 

Πίνακας 2: Νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων  (χρήση 2016)
Ύψος Εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής
0 – 12.000 € 0,0%
12.001 – 20.000 € 2,2%
20.001 – 30.000 € 5,0%
                       30.001 – 40.000 € 6,5%
40.001 – 65.000 € 7,5%
  65.001 – 220.000 € 9,0%
220.001 € και άνω 10,0%

 

Επισημάνσεις για το νέο Φορολογικό:

Ø   Με βάση τη νέα κλίμακα επέρχονται επιβαρύνσεις για τα χαμηλά εισοδήματα, καθώς όσοι άγαμοι ή παντρεμένοι χωρίς τέκνα καλύπτονταν από το έμμεσο αφορολόγητο όριο των 9.545 ευρώ, τώρα θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 200 ευρώ επιπρόσθετο φόρο.  Αύξηση των φορολογικών βαρών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα διαπιστώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες με εισοδήματα μεταξύ 8.636 € και 28.300 ευρώ, όπως επίσης και εκείνοι με αποδοχές 44.000 έως περίπου 50.000  ευρώ (όλα τα παραπάνω όρια ισχύουν κατόπιν συνυπολογισμού του φόρου εισοδήματος + της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).

Ø   Ελαφρύνσεις προκύπτουν για μισθωτούς,  συνταξιούχους και αγρότες (φόρος εισοδήματος  + εισφορά αλληλεγγύης):

–    χωρίς τέκνα με εισοδήματα από 28.300 έως 43.900 €, αλλά και για εκείνους με αποδοχές από 50.100έως 54.300 ευρώ.

–     με ένα παιδί  για εισοδήματα  από 27.700 έως 43.900 ευρώ  και από 50.100 έως 54.900 ευρώ.

–     με δύο παιδιά  για εισοδήματα  από 27.100 έως 43.900  ευρώ  και από 50.100 έως 55.600 ευρώ .

–     με τρία παιδιά  για εισοδήματα  από 12.100 έως 17.500 ευρώ, από 20.100 έως 20.800  ευρώ,  από 26.000 έως 44.300 ευρώ  και από  50.100 έως 56.900 ευρώ.

Ø   Για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Μεταξύ των εξαιρέσεων από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης περιλαμβάνονται και οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δε διαθέτουν πραγματικά εισοδήματα.

2.1  Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών Εταιρειών   (νομικές οντότητες που διατηρούν απλογραφικά βιβλία – 2016):

Ø  Με συντελεστή 29% επί του συνόλου των κερδών τους, έναντι 26% επί των πρώτων 50.000 ευρώ και 33% επί του υπερβάλλοντος ποσού που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, θα φορολογούνται τα νομικά πρόσωπα που διατηρούν απλογραφικά βιβλία. Το νέο φορολογικό πλαίσιο αναμένεται να επιφέρει επιπρόσθετα βάρη στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κυρίως στις νομικές οντότητες με ετήσια κέρδη  έως 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αυξημένης προκαταβολής φόρου εισοδήματος (από 75% το φορολογικό έτος 2015 στο 100% στη διάρκεια του φορολογικού έτους 2016). Πιο αναλυτικά, στις νέες διατάξεις εμπίπτουν οι παρακάτω μορφές επιχειρήσεων:

–        προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

–        συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

–     κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

–        κοινοπραξίες

–       οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Ø  Η εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των μικρών και  μεγάλων επιχειρήσεων, θα συντελέσει στην περαιτέρω συρρίκνωση του μικρομεσαίου επιχειρείν, καθιστώντας για πολλές από αυτές ακόμη πιο αβέβαιη την προοπτική επιβίωσή τους. Περαιτέρω, υποδαυλίζεται το πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ενώ η προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας και τόνωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων θα δεχθεί σημαντικό πλήγμα.

2.2 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  (νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία – 2016):

Ø  Στις διατάξεις της νέας φορολογίας εισοδήματος εμπεριέχεται και η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων για τις νομικές οντότητες (για όσες από αυτές διανέμουν) στο 15%, από 10% που ισχύει σήμερα.

Ø  Η παραπάνω αύξηση έρχεται να προστεθεί στην υποχρέωση καταβολής διογκωμένου φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων (νομικών προσώπων), καθώς από φέτος ο συντελεστής ανέρχεται από το 26%στο 29%. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η εκτίναξη του συνολικού συντελεστή  φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών στο 39,65%.

Ø  Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως οι προαναφερθείσες νομικές μορφές επιχειρήσεων έχουν ήδη βιώσει τις υφεσιακές επιπτώσεις των μέτρων του 3ου Μνημονίου, καθώς στη διάρκεια του 2015 (χρήση 2014) κλήθηκαν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αύξηση του συντελεστή από 80% σε 100%).

Πίνακας 3: Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 2016 (διπλογραφικά βιβλία, νέο καθεστώς)
Βάση Φορολόγησης Φορολογικός συντελεστής
Κέρδη 29%
Διανομή μερίσματος 15%

 

  1. Φορολόγηση Εισοδήματος από ακίνητη περιουσία:

Η φορολόγηση των ενοικίων θα συνεχίζει να πραγματοποιείται με αυτοτελή τρόπο, σε αντίθεση με τη θέσπιση της ενιαίας κλίμακας φορολόγησης εισοδημάτων για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και για εκείνους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις). Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής για ετήσιο εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 θα ανέλθει στο 15% από 11% που είναι σήμερα, ενώ για εισοδήματα από 12.001 – 35.000 € ο φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 35% από τον ισχύοντα 33%. Παράλληλα, θεσπίζεται ένα επιπλέον φορολογικό κλιμάκιο με συντελεστή 45% (δεν προβλέπονταν στο 3ο μνημόνιο – Ν. 4336/2015) για ετήσια εισοδήματα  από ακίνητη περιουσία που υπερβαίνουν τα 35.000 €.

Πίνακας 4: Κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητη περιουσία  (2016)
Ύψος Εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής
0 – 12.000 € 15%
12.001 – 35.000 € 35%
 35.001 € και άνω 45%

 

 

Παρατηρήσεις ΕΣΕΕ:

Ø   Η συρρίκνωση της έκπτωσης φόρου που επισημάνθηκε προηγουμένως από τα επίπεδα των 20.000 ευρώ και άνω κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος από μισθούς συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα, ισοδυναμεί στην ουσία με την επέκταση της ισχύος του σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα. Με βάση το παλαιό καθεστώς η χορήγηση του αφορολόγητου ορίου παρέχονταν, με φθίνοντα βεβαίως ρυθμό,  σε εκείνους που δήλωναν ετήσια εισοδήματα από μισθούς η συντάξεις έως 42.000 €. Από το όριο αυτό και μετά το αφορολόγητο μηδενίζονταν.

Ø   Η μη πρόβλεψη ισχύος του αφορολόγητου ορίου για τους  ελεύθερους επαγγελματίες, συνιστά ένα σημαντικό πισωγύρισμα στην προσπάθεια εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος και δη της φορολογίας εισοδήματος. Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως τονίσει πως από τη στιγμή που τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσονται στην κλίμακα φορολόγησης μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών θα έπρεπε ομοίως και στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης και της ίσης φορολογικής αντιμετώπισης των πολιτών, να θεσπιστεί ένα ενιαίο και κοινό αφορολόγητο όριο με καθολική ισχύ. Τα αντικίνητρα που προκαλούνται από τη διαιώνιση μη ορθολογικών επιλογών, θα επιφέρουν περαιτέρω συρρίκνωση της συνολικής  οικονομικής δραστηριότητας και αδυναμία επίλυσης χρόνιων παθογενειών.

Ø   Στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και από επιχειρηματική δραστηριότητα, το συνολικό του εισόδημα θα αθροίζεται και θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών αλλά η έκπτωση φόρου (αναλόγως των τέκνων που διαθέτει) θα παρέχεται μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

Ø   Η αναφορά στις διατάξεις  του Νομοσχεδίου για «καθαρό εισόδημα» από επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεπάγεται την αναγνώριση της έκπτωσης των επαγγελματικών δαπανών.

Ø   Αναφορικά με  τους ελεύθερους επαγγελματίες,  ελαφρύνσεις της τάξεως ακόμη και των 840 ευρώ, καταγράφονται για εισοδήματα έως τις 32.700 ευρώ. Μετά  το σημείο αυτό προκύπτουν επιβαρύνσεις (φόρος + εισφορά αλληλεγγύης), σε σύγκριση με το υπό κατάργηση καθεστώς (26% έως τις 50.000 € και 33% για το υπερβάλλον ποσό).

Ø    Οι προαναφερθείσες φοροελαφρύνσεις των επιτηδευματιών στην πραγματικότητα θα ισχύσουν για εκείνους που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα,  δεδομένων των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Ασφαλιστικού, η διασύνδεση του εισοδήματος με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (άθροισμα εισφοράς για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική δαπάνη ίση με το 26,95% του δηλωθέντος εισοδήματος) θα αποδειχθεί ευεργετική μόνο για εκείνους τους ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα περίπου 10.000 – 13.500 € (αναλόγως και την ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που εντάσσονται). Εκείνοι που διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα θα επωμιστούν μεγαλύτερα βάρη.

Δήλωση του  πρόεδρου της  ΕΣΕΕ  κ. Βασίλη Κορκίδη, :

«…Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, ήταν η ανακοίνωση-χρησμός του Eurogroup, ενώ εάν διαβάσει κανείς και την ανακοίνωση-ερμηνεία της Κυβέρνησης θα διαπιστώσει, ότι τελικά, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Παρά τη σημαντική αναφορά για ελάφρυνση του χρέους με επιμήκυνση και την αυξημένη 2η δόση των 5,7 δις ευρώ για καταβολή μέρους των οφειλών του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα, το μαρτύριο για την οικονομία και τnν κοινωνία συνεχίζεται, καθώς οι εκκρεμότητες παραμένουν σε πολλά μέτωπα. Οι πολύ ενθαρρυντικές προβλέψεις για Συμφωνία με τους εταίρους προϋποθέτουν νομοθέτηση του πακέτου των αυξήσεων έμμεσων φόρων κατά 1,8 δις ευρώ, πώληση «κόκκινων» και μη δανείων, συμπληρωματικό μνημόνιο αντίληψης, τελική λίστα προαπαιτούμενων, δημιουργία προληπτικού μηχανισμού και δέσμη “παραμετρικών” μέτρων στο 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, όταν εντέλει επιτευχθεί στις 24 Μαΐου η πολυπόθητη «Εαρινή Συμφωνία», οι μικρομεσαίοι θα κληθούμε να πληρώσουμε πολύ ακριβό τίμημα για να την παρακολουθήσουμε…»