Αναδιοργάνωση & ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296253

Η Πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296253) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω 3 υποέργων:

Υποέργο 1: «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR)» (υλοποίηση με ίδια μέσα).

Αφορά την αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διεργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των επιχειρηματικών διεργασιών και βελτίωσή τους, καταγραφή ρόλων, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργασιών κ.ά. Οι μελέτες θα αφορούν την Ε.Σ.Ε.Ε, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ε.Σ.Ε.Ε. το ΚΑΕΛΕ και ορισμένες Ομοσπονδίες ή Εμπορικούς Συλλόγους της Ε.Σ.Ε.Ε.

Υποέργο 2 «Εκπόνηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9000 και του περιβάλλοντος κατά ISO 14000» (ανάθεση σε ανάδοχο με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό).

Υποέργο 3 «Πλήρης Μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Management Information System (M.I.S.)» (ανάθεση σε ανάδοχο με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό).

 

Αρχεία προς λήψη