2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5003042) «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»

simatodotisiΕΚΤ

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003042, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5868/748/Α3 (ΑΔΑ: 9ΨΩΜ465ΙΧ8-ΝΨΖ) Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως ισχύει.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 1.250 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://024.esee.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://024.esee.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του από 15/07/2020 έως 31/08/2020. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να αποστείλουν με mail, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα, mail epavlou@esee.gr φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω (συνημμένο) στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση – βαθμολόγηση και κατάταξή τους.

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχει κατατεθεί η να έχει αποσταλεί το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00.)

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 31/08/2020), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Δείτε αναλυτικά την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 024