Υπόμνημα ΕΣΕΕ επί του Νομοσχεδίου «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • ΜΕΡΟΣ Α΄ (Άρθρο 1, παρ. 2): O συντελεστής δόμησης 0.6 προβλέπεται και για τις μικρότερες επενδύσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του 4608/2019, λογίζεται ως θετική εξέλιξη ειδικότερα για τις βιομηχανικές μονάδες (50 θέσεις εργασίας και προϋπολογισμός 25.000.000 ευρώ), αλλά θα πρέπει να διασφαλιστούν οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 (Άρθρο 1, παρ. 4): Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά την παρέλευση ενός μήνα και μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, θα εκδίδει κάθε άδεια εξαιρουμένων των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Η συγκεκριμένη προσθήκη εκτιμάται ότι  θα λειτουργήσει επιταχυντικά προς τις επενδύσεις αλλά θα μπορούσε να προβλέψει και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (συμβουλευτικά) ειδικότερα για τις επενδύσεις που θα πρέπει να αξιολογούνται ως στρατηγικές. 

  • ΜΕΡΟΣ Γ (Άρθρα 4-9): Είναι θετική εξέλιξη η δημιουργία του «Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη» και η καθολικά ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση μίας επένδυσης, παρότι αυτή θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί βάση της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι σημαντική και για τους κοινωνικούς εταίρους ενώ λειτουργεί ενισχυτικά στην αντιμετώπιση της ασσυμετρίας πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να συναφθεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τα επιστημονικά ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων για τη διάχυση της πληροφορίας. Ωστόσο, χάριν της καθολικής εφαρμογής του παρόντος αλλά και για αποφυγή διασταλτικών ερμηνειών, η παράγραφος 4 του άρθρου 5 πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνει αναλυτικά τις υποπεριπτώσεις στις οποίες αναφέρεται.

Διαβάστε ολόκληρο το Υπόμνημα