Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας & εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπ. επιχειρ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296254

Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Χρονική διάρκεια: 1/10/2009 – 31/12/2013

Η συγκεκριμένη Πράξη, αποτελείται από δύο υποέργα, ως εξής:

Υποέργο 1: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πράσινης Επιχειρηματικότητας (υλοποίηση με ίδια μέσα)

Υποέργο 2: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης της Παροχής Υπηρεσιών (ανάθεση σε ανάδοχο με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης Πράσινης Επιχειρηματικότητας (ΠΕ) και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις εμπορικές επιχειρήσεις, με έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εφαρμογή των δράσεων αυτών ειδικά στις μικρομεσαίες (ΜΜ) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται η εφαρμογή των παρακάτω δράσεων:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πράσινης Επιχειρηματικότητας, πιστοποίησης και αξιολόγησης του συστήματος.

Αφορά την παροχή υπηρεσιών από την Ε.Σ.Ε.Ε., όπως:

  • Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του Συστήματος: Mentoring, παροχή σεμιναρίου προς τους επιχειρηματίες με ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.
  • Πιστοποίηση του Συστήματος.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Εκτιμάται ότι εφόσον το σύστημα λειτουργήσει επιτυχώς και τροφοδοτεί τη δομή αυτή με στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των επιχειρήσεων που το υιοθετούν, θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρωτοπορία η λειτουργία Συγκριτικής Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικής Λειτουργίας (Corporate Social Responsibility and Environmental Benchmarking), καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο στα ζητήματα αυτά.
Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 1.

Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων
Η Δραστηριότητα αυτή αφορά την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για την υλοποίηση της προηγούμενης Δραστηριότητας. Τα εργαλεία αυτά είναι:

– Πρότυπο Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, για ΜΜ Εμπορικές Επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο πρότυπο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

  • Προσαρμογή στο μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών ΜΜΕ.
  • Μικρής έκτασης γραφειοκρατία και απλότητα.
  • Αποτελεσματικότητα.

Η εν λόγω δραστηριότητα, εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 1

– Πλήρες πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (τρόπος παροχής προσφερόμενων υπηρεσιών, αναλυτικές οδηγίες παροχής των υπηρεσιών αυτών κ.λπ.). Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 1.

– Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ΕΚΕ και ΠΕ. Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 2.

 

Αρχεία προς λήψη