Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την οριζόντια Πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με:

  • δύο (2) άτομα (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 296254/03, 296254/04), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, και
  • ένα (1) άτομο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/05), με σύμβαση έργου.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 30/11/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κ. Σπύρου, (e-mail: lspyrou@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη