Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο – Πρόσκληση για Μητρώο συμβούλων

Προσοχή!!! Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο». Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ: 296256) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στον τομέα της διαχείρισης της ηλικίας για τις εξής ομάδες – στόχους που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό εμπόριο:

  • Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή αποχώρησης.
  • Νεοεισερχόμενοι-ες στον τομέα του εμπορίου, νέοι-ες ηλικίας 15-29 ετών.
  • Άνδρες και γυναίκες απασχολούμενοι -ες από 50 ετών και άνω.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις, περιλαμβάνονται στην «Περίληψη Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1» της παραπάνω Πράξης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων, από το οποίο θα επιλεγούν στη συνέχεια συνεργάτες για την συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελουμένους του προγράμματος.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Παρασκευή 31/ 05 / 2013 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες: κα Μαριλένα Τιτάκη (e-mail: mtitaki@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη