Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296255

Η Πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κεντρικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από την Ε.Σ.Ε.Ε., οι οποίες θα απευθύνονται προς τις μικρομεσαίες (ΜΜ) και πολύ μικρές (ΠΜ) εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας μία σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Στη συγκεκριμένη Πράξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω δύο βασικές δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης των ΜΜ και ΠΜ εμπορικών επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές, ενδεικτικά, μπορεί να είναι:

  • Υπηρεσίες υποστήριξης για ενδιαφερόμενους νέους εμπόρους – επιχειρηματίες, προκειμένου να τους βοηθήσει σε θέματα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα, για νέους ή υφιστάμενους εμπόρους – επιχειρηματίες.
  • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων: Αφορά στην ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών των εμπορικών ΜΜΕ σε θέματα ανάπτυξης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το όλο έργο αναλύεται σε τρία (3) υποέργα ως ακολούθως:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΜΕ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 1, είναι η παροχή υπηρεσιών προς τις ΠΜ – ΜΜΕ. Στις Δράσεις του Υποέργου περιλαμβάνονται:

  1. Δράσεις συντονισμού, υποστήριξης και διαχείρισης έργου: περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες στήριξης προκειμένου να υλοποιηθεί η Πράξη, όπως λειτουργία κέντρου λήψης πληροφοριών και βοήθειας (HELPDESK), επιλογή επιχειρήσεων, επιλογή συμβούλων, εκπόνηση προδιαγραφών για διαγωνισμούς κ.ά.
  2. Εκπαίδευση συμβούλων (μεντόρων): προκειμένου να επιτευχθεί ομογενοποίηση και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι σύμβουλοι (μέντορες) που θα παρέχουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις θα παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  3. Συμβουλευτική Επιχειρήσεων: Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του προγράμματος, η οποία όμως για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται εισροή από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοι-μέντορες θα παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις.
  4. Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου.
  5. Ενέργειες Δημοσιότητας: Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής θα γίνουν ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 2, είναι η ανάπτυξη πλαισίου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστηρικτικών εργαλείων, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Το φυσικό αντικείμενο αποτελείται από το Πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο οποίο μπορούν να περιλαμβάνονται: έρευνα για την επιλογή προσφερόμενων υπηρεσιών, τυποποίηση τρόπου παροχής υπηρεσιών, αναλυτικές οδηγίες παροχής των υπηρεσιών αυτών κ.λπ..

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 3, είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1.

Η Δραστηριότητα 1, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 1, ενώ η Δραστηριότητα 2 εντάσσεται διοικητικά στα Υποέργα 2 και 3. Μεθοδολογικά, η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1, προϋποθέτει την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Υποέργων 2 και 3 μέσω των οποίων θα έχει αντίστοιχα:

  • προσδιορισθεί το πλήρες πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών (Υποέργο 2) και
  • αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα (Υποέργο 3), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και διαχείριση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα τα Υποέργα 2 και 3 είναι απόλυτα συνδεδεμένα και αλληλεξαρτώμενα από το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που θα σχεδιασθεί, αναπτυχθεί και εγκατασταθεί θα πρέπει να βασισθεί σε όσα θα έχουν προσδιορισθεί από το πλήρες πλαίσιο παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Αρχεία προς λήψη