Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με:

  • Α. Δύο (2) εμπειρογνώμονες / επιστήμονες, με σύμβαση έργου, στους τομείς:
  • (α) της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255/04),
  • (β) της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων από Μ.Μ.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255/05), που θα αναλάβουν την προετοιμασία, την εκπαίδευση, το συντονισμό και την αξιολόγηση συμβούλων / μεντόρων οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους παραπάνω τομείς.
  • Β. Δεκατέσσερις (14) Συμβούλους / μέντορες, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255 / 11), για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προς Εμπορικές Πολύ Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΠΜΕ & ΜΜΕ

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 09/09/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη, (e-mail: dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη