Το Δώρο Χριστουγέννων ενισχύει την αγορά

Ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς υπαλλήλους την υποχρέωση καταβολής του δώρου Χριστουγέννων μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται το εν λόγω δώρο.

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων

Για το σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή καθόλη την ως άνω χρονική περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό.  Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς το Δεκέμβριο.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση ολόκληρου του δώρου (1 μηνιαίος μισθός, για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο) είναι η απασχόληση καθ’ όλο το διάστημα (245 ημέρες) αλλά και όσοι απασχολήθηκαν 238 έως 244 ημέρες (ανά 19 ημερολογιακές ημέρες 2 ημερομίσθια). Μέρος του δώρου ίσο με 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσεως μέσα στο χρονικό διάστημα 1-5/31-12 θα λάβουν όσοι από τους μισθωτούς δεν έχουν απασχοληθεί όλο το χρονικό διάστημα (245 ημέρες) ή επί 238 τουλάχιστον ημέρες αυτού. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Οι 19 ημέρες είναι ημερολογιακές χωρίς να αφαιρούνται οι Κυριακές και οι αργίες. Το ποσό του Δώρου στο τέλος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,041666 λόγω αναλογίας του επιδόματος αδείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΜΙΣΘΟ 1.000 €

  • Αν έχει δουλέψει όλο το διάστημα θα πάρει 1.000 € * 1,041666 = 1.041,66 €
  • Αν έχει δουλέψει 3 μήνες (90 ημέρες) τα ημερομίσθια του δώρου είναι 9,47 και το ποσό είναι 9,47 * 40 € = 378,8 € * 1,041666 = 394,58 € (40 € = 1.000 €/25 ημερομίσθια)

Ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού του δώρου για αυτούς που δεν απασχολήθηκαν όλο το διάστημα είναι αν διαιρέσουμε τις ημέρες που απασχολήθηκε (ημερολογιακές) με το 237,5 και τον συντελεστή που θα προκύψει τον πολλαπλασιάσουμε με το μισθό.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, οι πόροι που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου υπολογίζονται στα περίπου 1,6 δις €, τονώνοντας ουσιαστικά την καταναλωτική δαπάνη και την ψυχολογία της Αγοράς. Παράλληλα με την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας επιτυγχάνεται και η βελτίωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς πέραν των  καθαρών αποδοχών των μισθωτών καταβάλλονται σημαντικές εισφορές τόσο από τους εργαζομένους όσο  και από τους εργοδότες. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη βελτιωμένη ρευστότητα θα ωφελήσουν και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, από τη στιγμή που μέρος του επιπλέον εισοδήματος των καταναλωτών θα επιστρέψει, εξαιτίας των αυξημένων πωλήσεων, στα ταμεία τους.

Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία Απριλίου 2016)
Πλήρους απασχόλησης Μερικής απασχόλησης Σύνολο
Αριθμός μισθωτών ασφαλισμένων ΙΚΑ 1.372.086 558.150 1.930.236
Μέσες μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.181,7 € 396,7 € 954,9 €
Μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές 992,6 € 333,2 € 802,1 €
Μέσο μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας  για τις επιχειρήσεις 1.477,8 € 496,1 € 1.194,2 €
  • Το συνολικό κόστος του δώρου Χριστουγέννων για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ασφαλισμένοι ΙΚΑ) εκτιμάται στα 2,39 – 2,40 δις €.
  • Οι συνολικές μεικτές αποδοχές των μισθωτών (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) λόγω του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται στα 1,91 – 1,92  δις €.
  • Οι συνολικές καθαρές αποδοχές των μισθωτών (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) λόγω του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται στα 1,61 δις €.

*Στα παραπάνω στοιχεία δεν συνυπολογίζονται τα ποσά φορολογικών υποχρεώσεων που παρακρατούνται στην πηγή

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εύχεται ευτυχισμένα Χριστούγεννα και καλές δουλειές σε όλους τους εμπόρους