Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296252

Η Πράξη «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.»» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296252) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου (Υποέργο 1: υλοποίηση με ανάθεση σε ανάδοχο μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού), στο πλαίσιο του οποίου θα εκπονηθεί μία Στρατηγική Μελέτη για την ανάπτυξη του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), το οποίο είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός της Ε.Σ.Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΕΛΕ, κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η επίγνωση της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο της κατάρτισης – εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις ανάγκες των εμποροϋπαλλήλων και των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια της περαιτέρω ανάπτυξης του ΚΑΕΛΕ, θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση μίας Στρατηγικής Μελέτης που να λαμβάνει υπόψη, τόσο τις σύγχρονες, όσο και τις διαφαινόμενες εξελίξεις στο χώρο αυτό. Στα περιεχόμενα της Μελέτης θα συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών εμποροϋπαλλήλων – επιχειρήσεων, SWOT ANALYSIS, Διερεύνηση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης, Αναγνώριση Αναγκών – Προσδιορισμός Ρόλων, Εκπόνηση μελέτης, Υποστήριξη στην εφαρμογή της μελέτης, Λήψη ανάδρασης, Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.