Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους ωφελούμενους της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς ωφελουμένους (ημερ. δημοσίευσης: 15.05.2023) της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν την αίτησή  τους από 01/11/2023 μέχρι και 30/11/2023 (Κύκλος επιλογής 4) και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων του Κύκλου επιλογής 4 από υποψήφιους ωφελούμενους (έπειτα από την παρέλευση της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας), προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου  για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.
  2. Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων), στην περίπτωση των τμηματικών κύκλων επιλογών δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτησή τους.

Για τον σκοπό αυτό, όσοι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν χαρακτηρισθεί ως απορριφθέντες του Κύκλου επιλογής 4 και επιθυμούν να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτηση τους, θα αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email apko09@esee.gr με θέμα: «Αίτημα επιστροφής αίτησης».

Στο σχετικό αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός αριθμός της αίτησης (μοναδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ), ο οποίος λήφθηκε κατά την αρχική υποβολή μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων (https://apko09.esee.gr). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση του ΚΑΥΑΣ, οι αιτούντες να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τους ή αριθμό ΑΦΜ.

Στη συνέχεια και έπειτα από την διεκπεραίωση του αιτήματος από το γραφείο helpdesk του έργου, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι ανακτώντας την αίτηση τους, έχουν την δυνατότητα να δούνε παρατηρήσεις σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της αίτησης, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και να υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση. Η υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει νέα ημερομηνία υποβολής (ο κωδικός αριθμός της αίτησηςμοναδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ δεν αλλάζει) και αξιολογείται σε επόμενο κύκλο επιλογής ωφελουμένων.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4) .