Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους ωφελούμενους της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς ωφελουμένους (ημερ. δημοσίευσης: 15.05.2023) της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν την αίτησή  τους από 01/11/2023 μέχρι και την 30/11/2023 (Κύκλος επιλογής 4) και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου  για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.
  2. Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων), στην περίπτωση των τμηματικών κύκλων επιλογών δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτησή τους.

Για τον σκοπό αυτό, όσοι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν χαρακτηρισθεί ως απορριφθέντες του Κύκλου επιλογής 4 και επιθυμούν να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτηση τους, θα αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email apko09@esee.gr με θέμα: «Αίτημα επιστροφής αίτησης».

Στο σχετικό αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός αριθμός της αίτησης (μοναδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ), ο οποίος λήφθηκε κατά την αρχική υποβολή μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων (https://apko09.esee.gr). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση του ΚΑΥΑΣ, οι αιτούντες να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τους ή αριθμό ΑΦΜ.

Στη συνέχεια και έπειτα από την διεκπεραίωση του αιτήματος από το γραφείο helpdesk του έργου, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι ανακτώντας την αίτηση τους, έχουν την δυνατότητα να δούνε παρατηρήσεις σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της αίτησης, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και να υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση. Η υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει νέα ημερομηνία υποβολής (ο κωδικός αριθμός της αίτησης – μοναδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ δεν αλλάζει) και αξιολογείται σε επόμενο κύκλο επιλογής ωφελουμένων.

  • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά στο email apko09@esee.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την ΕΣΕΕ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://apko09.esee.gr τα οριστικά αποτελέσματα (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνεται ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου επιλογής 4) .