Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων (Κύκλος επιλογής 7)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων (ημερ. δημοσίευσης: 19.06.2023) της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 1.4. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών), για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν την αίτησή  τους από 15/02/2024 μέχρι και την 21/02/2024 (Κύκλος επιλογής 7) και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια (Κύκλος επιλογής 7), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 1.4. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση apko09@esee.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την ΕΣΕΕ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από την επιχείρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.
  2. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://apko09.esee.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μητρώο επιχειρήσεων).
  3. Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την ΕΣΕΕ στην ιστοσελίδα του έργου (https://apko09.esee.gr).

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια – Κύκλος επιλογής 7).