Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων (Κύκλος επιλογής 5)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων (ημερ. δημοσίευσης: 19.06.2023) της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 1.4. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών), για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν την αίτησή  τους από 01/02/2024 μέχρι και την 07/02/2024 (Κύκλος επιλογής 5) και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια (Κύκλος επιλογής 5) από υποψήφιες επιχειρήσεις (έπειτα από την παρέλευση της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας), προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικών Πινάκων Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια (Κύκλος επιλογής 5), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 1.4. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την ΕΣΕΕ στην ιστοσελίδα του έργου (https://apko09.esee.gr).

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνονται οι Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων και Άκυρων Επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια – Κύκλος επιλογής 5).