Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάδοχο δημοσιεύσεων πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 2

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανακοινώσεων στον τύπο, που αφορούν τις πράξεις:

  • «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων»
  • Α.Π. 7 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690)
  • Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700)
  • Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701)

οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι έως 30.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23% και βαρύνει τον προϋπολογισμό των παραπάνω πράξεων ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ 

  • «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων»
  • Α.Π. 7 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 12.649,28 €
  • «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων»
  • Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700) 16.246,38 €
  • «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων»
  • Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701) 1.104,35 €

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη Δευτέρα 06/06/2011 και ώρα 12:00.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 06/06/2011, ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563.

 

Αρχεία προς λήψη