Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

1600600p640ednmainaxiologisi

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης Ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ)» κωδικός ΟΠΣ 296256.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και συγκεκριμένα του υποέργου 5 απαιτείται η εξωτερική αξιολόγησή της , την οποία θα αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει από διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ανωτέρω.

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 105 63, Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00,μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τηνΔευτέρα στις 26 Οκτωβρίου και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63.

 

Αρχεία προς λήψη