Πρόσκληση προς υποψήφιους επιμορφωτές συνδικαλιστών για παροχή επιμορφωτικού έργου με συμβάσεις έργου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την Πράξη «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» (κωδικός ΟΠΣ: 296251), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ προσκαλεί υποψήφιους επιμορφωτές συνδικαλιστών να υποβάλουν αιτήσεις για την παροχή επιμορφωτικού έργου με συμβάσεις έργου.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 40 υλοποιήσεις του Προγράμματος σε όλη την επικράτεια.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Πατήστε εδώ για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Α – Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.
  • Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Γ – Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Τρίτη 23/10/2012 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ), ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες: κα Σαββίδου Αναστασία
(e-mail: asavvidou@esee.gr)