Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες

er600600p648ednmain1193prosklisi

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Στέγη Βιομηχανίας – ΙΝΣΕΤΕ μετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινής δράσης υπό τον τίτλο «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013».

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με πέντε (5) άτομα, με σύμβαση έργου για

α) την επιστημονική υποστήριξη και συντονισμό του υποέργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/01) και

β) την υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/02, 520038/03, 520038/04, 520038/05),

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς είτε με courier εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, έως  και την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 12:00 στην παρακάτω διεύθυνση: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα,4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ). Σημειώνεται ότι αιτήσεις μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη (e-mail : dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη