Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη

qw600600p648ednmainagora-ergasias

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Στέγη Βιομηχανίας – ΙΝΣΕΤΕ μετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινής δράσης υπό τον τίτλο «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013».

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/06).

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς είτε με courier και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως  και την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 12:00 στην παρακάτω διεύθυνση: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα,4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ). Σημειώνεται ότι αιτήσεις μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη (e-mail : dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη