Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με 6 επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων με 6 επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες (Κωδ. Συνεργατών: 5154997/Β.2.1 έως και 5154997/Β.2.6), στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 3.700 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος έως και να διανύουν το 30ο έτος), χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, που βρίσκονται εκτός συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Σκοπός της δράσης είναι οι ωφελούμενοι/ες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το υποέργο 3 «Διοίκηση έργου», το οποίο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των εξής Πακέτων Εργασίας:

·         Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 3.1: Διαχείριση έργου. Στο Πακέτο Εργασίας 3.1, περιλαμβάνονται ενέργειες, οι οποίες αφορούν το συντονισμό, τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης (διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών, επιλογή ωφελούμενων, δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων πρακτικής κ.α.) και συγκεκριμένα των τριών (3) υποέργων της.

·         Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 3.2: Ενέργειες Δημοσιότητας. Περιλαμβάνει τις ενέργειες προσέλκυσης ωφελούμενων, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Θα αξιοποιηθούν τα κατάλληλα κανάλια (marketing mix) για τη μεγιστοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Πακέτου Εργασίας 3.1 (ΠΕ3.1): «Διαχείριση έργου», η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους/ες επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες να υποβάλλουν προτάσεις:

α) για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τέσσερα (4) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών/ιδων: 5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4), διάρκειας 11,75 μηνών έκαστος.

β) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.5), διάρκειας 11,50 μηνών.

γ) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.6), διάρκειας 10 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών/ιδων, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τρίτη 25/10/2022 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Εναλλακτικά της έντυπης υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο (σε μορφή zip αρχείου), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων.

Αρχεία προς λήψη