Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3)

epanek-esee-1

(Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3)

στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021481, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), υλοποιεί την Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, η οποία ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Πράξη απευθύνεται σε 7.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε βασικές και ειδικές δεξιότητες, με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια από 50 μέχρι 120 ώρες (μέσος όρος 75 ώρες) και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα θεωρίας και θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 6 «Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», το οποίο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των εξής Πακέτων Εργασίας:

  • ΠΕ 6.1: Ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης (περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου της Πράξης).
  • ΠΕ 6.2: Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων (η Ε.Σ.Ε.Ε., θα καταβάλλει τα εκπαιδευτικά επιδόματα των ωφελουμένων, αφού πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Οι ωφελούμενοι-συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν από 50 έως 120 ώρες (Μ.Ο. 75 ώρες). Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο έργο, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, που ανέρχεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 6.1 «Ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης», η ΕΣΕΕ προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν πρόταση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3).

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, το είδος, τη διάρκεια και το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

  • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

 

Αρχεία προς λήψη:

 

epanek-2014-2020